Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2277

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie uznania za pomnik historii, "Gdańsk-Oliwa - zespół pocystersko-katedralny"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Gdańsk-Oliwa - zespół pocystersko-katedralny", położony w Gdańsku, w województwie pomorskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, naukowe - materialne i niematerialne, oraz autentyczność i integralność, najstarszego na Pomorzu Gdańskim opactwa, świadka ważnych wydarzeń z historii Polski.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Gdańsk-Oliwa - zespół pocystersko-katedralny" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń opactwa z kościołem klasztornym, obecnie archikatedrą pod wezwaniem Trójcy Świętej, skrzydłami klasztornymi skupionymi wokół wirydarza, murem klasztornym, szafarnią, Starym i Nowym Pałacem Opatów, klasztornymi budynkami gospodarczymi, Domem Bramnym, kościołem parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba, oranżerią, ogrodem i jest ograniczony fragmentem ulicy Opackiej i alei Grunwaldzkiej, ulicą Opata Jacka Rybińskiego, fragmentem Starego Rynku Oliwskiego, ulicą Cystersów.
2.  Granica pomnika historii biegnie, zaczynając od zachodniego narożnika działki nr 268/1, północno-zachodnią granicą tej działki, linią łamaną po północnej granicy działki nr 269/1, północną granicą działek nr 269/2, nr 270, nr 252, nr 253/12, linią łamaną po wschodniej granicy działki nr 253/12, wschodnią granicą działki nr 254 (przecinając Potok Oliwski), linią łamaną po północnej granicy działki nr 230, fragmentem północnej, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 253/17, południową granicą działek nr 351/1, dalszym fragmentem granicy działki nr 253/17, granicą działki nr 253/16, nr 294/5 (przecinając ulicę Jana Kanapariusza), nr 303/2, nr 304/4, nr 306/3, fragmentem granicy działki nr 307/4, granicą działki nr 307/1, dalszym fragmentem granicy działki nr 307/4, granicą działki nr 308/2, nr 288/4 (przecinając ulicę Cystersów), nr 298/11, nr 298/1, fragmentem granicy działki nr 298/12, nr 298/5, nr 297/1, południową i zachodnią granicą działki nr 288/5 (przecinając ulicę Cystersów i obejmując budynek Domu Bramnego wzdłuż jego zachodniego muru), dalej zachodnią granicą działek nr 288/6, nr 288/4, przecina działkę nr 278 linią łączącą zachodni narożnik działki nr 288/4 i południowy narożnik działki nr 268/1, dalej biegnie linią łamaną po zachodniej granicy działki nr 268/1, dochodząc do jej zachodniego narożnika.
3.  Mapa pomnika historii "Gdańsk-Oliwa - zespół pocystersko-katedralny" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII, "GDAŃSK-OLIWA - ZESPÓŁ POCYSTERSKO-KATEDRALNY"