Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2493

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Dobrzyca - zespół pałacowo-parkowy"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Dobrzyca - zespół pałacowo-parkowy", położony w Dobrzycy, w województwie wielkopolskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, naukowe, krajobrazowo-przestrzenne oraz autentyczność, siedziby ziemiańskiej z unikatowym, w formie klasycystycznym, pałacem oraz parkiem krajobrazowym o cechach romantycznych.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Dobrzyca - zespół pałacowo-parkowy" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń zespołu z pałacem, oficyną, pawilonem ogrodowym - Monopterem, pawilonem ogrodowym - Panteonem, parkiem, ogrodem użytkowym tzw. "słodkim ogródkiem" oraz ogrodem użytkowym i pokrywa się z obszarem działek ewidencyjnych: nr 343/4, nr 343/9, nr 975/13, nr 975/14, nr 975/21, nr 975/23, nr 975/27, nr 975/29, nr 975/30 i nr 976/1 (obręb 0001).
2.  Mapa pomnika historii "Dobrzyca - zespół pałacowo-parkowy" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "DOBRZYCA - ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY"