Uznanie za naukową Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.39.270

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 września 1952 r.
w sprawie uznania za naukową Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
Bibliotekę Śląską w Katowicach uznaje się za naukową w rozumieniu art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 39).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Kultury i Sztuki.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1952 r.