Uznanie uzdrowiska Gdynia-Orłowo za posiadające charakter użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.15.104

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 15 lutego 1938 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o uznaniu uzdrowiska Gdynia-Orłowo za posiadające charakter użyteczności publicznej.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o uzdrowiskach (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 254), zmienionej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 331) i rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976), zarządzam co następuje:
Uzdrowisko w województwie pomorskim Gdynia-Orłowo uznaje się za posiadające charakter użyteczności publicznej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.