Uznanie Towarzystwa Urbanistów Polskich za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.4.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 stycznia 1974 r.
w sprawie uznania Towarzystwa Urbanistów Polskich za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Na podstawie art. 46 i 47 Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1932 r. Nr 94, poz. 808 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
"Towarzystwo Urbanistów Polskich" uznaje się za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Towarzystwu Urbanistów Polskich nadaje się statut, który ustala i ogłasza Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz zainteresowanym ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.