Uznanie świadectw tymczasowej licencji ogierów i rejestracji klaczy zarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.40.429

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dn. 7 kwietnia 1924 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych w przedmiocie uznania świadectw tymczasowej licencji ogierów i rejestracji klaczy zarodowych.

Na mocy art. 29 ustawy z dn. 21 lutego 1922 roku o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych i wozów na rzecz Państwa (Dz. U. R. P. № 21 poz. 166) zarządza się co następuje:
W myśl art. 8 ustąp b) i c) ustawy z dn. 21 lutego 1922 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych i wozów na rzecz Państwa (Dz. U R. P. № 21 poz. 166) oraz w uzupełnieniu § 8 rozporządzenia z dn. 11 maja 1922 r. do ustawy o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych i wozów na rzecz Państwa (Dz. U. R. P. № 36 poz. 310) uznaje się świadectwa:

A. Tymczasowej rejestracji klaczy zarodowych, wydane po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia przez:

№ porz.Nazwa instytucjiTeren, na którego obszarze instytucja ma prawo wydawać świadectwa.
1Małopolskie Towarzystwo Rolnicze w KrakowieWojewództwa: krakowskie, lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie
2Towarzystwo Gospodarskie Wschodniej Małopolski we LwowieWojewództwa: lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie.

B. Tymczasowej licencji ogierów, wydane po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia przez:

№ porz.Nazwa urzęduTeren, na którego obszarze urząd na prawo wydawać świadectwa
iUrząd Wojewódzki w KrakowieWojewództwokrakowskie
2Urząd Wojewódzki we Lwowie"lwowskie
3Urząd Wojewódzki w Stanisławowie"stanisławowskie
4Urząd Wojewódzki w Tarnopolu"tarnopolskie

C. Tymczasowej licencji ogierów i rejestracji klaczy zarodowych, wydane po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia przez:

№ porz.Nazwa instytucjiTeren, na którego obszarze instytucja ma prawo wydawać świadectwa
1Sekcje. Chowu Koni Centralnego T-stwa Rolniczego w WarszawieWojewództwa: warszawskie, kieleckie i łódzkie
2Centralny Związek Kółek Rolniczych w WarszawieWojewództwa: warszawskie, kieleckie, lubelskie i łódzkie
3Sekcję Hodowlaną Lubelskiego T-stwa Rolniczego w LublinieWojewództwo lubelskie
4Sekcje Chowu Koni Białostockiego T-wa Rolniczego w Białymstoku"białostockie
5Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych w BiałymstokuWojewództwobiałostockie
6Sekcje. Hodowlaną Wołyńskiego T-stwa Rolniczego w Łucku"wołyńskie i poleskie
7Związek Kółek Rolniczych ziemi Nowogródzkiej w NowogródkuWojewództwonowogródzkie
8Sekcję Hodowlaną Wileńskiego T-stwa Rolniczego w WilnieZiemia Wileńska
9Wielkopolską Izbą Rolniczą w PoznaniuWojewództwopoznańskie
10Pomorską Izbę Rolniczą w Toruniu"pomorskie
11Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach"śląskie
Wymienione w § 1 urzędy i instytucje winny wydawać świadectwa według wzorów, dołączonych do niniejszego rozporządzenia.
Świadectwa, wydane na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dn. 17 kwietnia 1923 r. w przedmiocie tymczasowej licencji ogierów i rejestracji klaczy zarodowych (Dz. U. R. P. № 49 poz. 345) przez wymienione w niem instytucja oraz przez Urzędy Wojewódzkie w Krakowie, Lwowie, Stanisławowie i Tarnopolu, zachowują nadal swą moc.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą wymienione w § 3 rozporządzenie z dn. 17 kwietnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 49 poz. 345).

ZAŁĄCZNIK  1

Wzór tymczasowego świadectwa rejestracji dla klaczy (koloru żółtego).

(nazwa instytucji)

........................

........................

w .....................

TYMCZASOWE ŚWIADECTWO REJESTRACJI

klaczy zarodowej.

Nazwa klaczy .................................... wiek .......

Maść i odmiany ...............................................

..............................................................

Rasa (ewent. typ) ............................................

Pochodzenie ojciec ...........................................

matka ............................................

Właściciel ...................................................

zamieszkały w ....................... gm. ....................

pow. ..................... wojew. ............................

Uwaga: Niniejsze świadectwo w myśl rozporządzenia Ministra

Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 7 kwietnia 1924 r.

w przedmiocie uznania świadectw tymczasowej licencji

ogierów i rejestracji klaczy zarodowych (Dz. U. R. P. №

40, poz. 429) zwalnia od obowiązkowego świadczenia na

rzecz Państwa w myśl art. 8 ustawy o obowiązku

odstępowania zwierząt pociągowych i wozów na rzecz

Państwa (Dz. U. R. P. № 21, poz. 166).

Pieczęć

Podpis .......................

............... dn. ...................... 192 ......r.

ZAŁĄCZNIK  2

Wzór tymczasowego świadectwa uznania dla ogierów (koloru niebieskiego).

(nazwa instytucji)

........................

........................

w .....................

TYMCZASOWE ŚWIADECTWO UZNANIA

dla ogiera.

Nazwa ogier .................................... wiek ........

Maść i odmiany ...............................................

..............................................................

Rasa (ewent. typ) ............................................

Pochodzenie ojciec ...........................................

matka ............................................

Właściciel ...................................................

zamieszkały w ....................... gm. ....................

pow. ..................... wojew. ............................

Uwaga: Niniejsze świadectwo w myśl rozporządzenia Ministra

Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 7 kwietnia 1924 r.

w przedmiocie uznania świadectw tymczasowej licencji

ogierów i rejestracji klaczy zarodowych (Dz. U. R. P. №

40, poz. 429) zwalnia od obowiązkowego świadczenia na

rzecz Państwa w myśl art. 8 ustawy o obowiązku

odstępowania zwierząt pociągowych i wozów na rzecz

Państwa (Dz. U. R. P. № 21, poz. 166).

Pieczęć

Podpis .......................

............... dn. ...................... 192 ......r.

Pieczęć

Podpis .......................

............... dn. ...................... 192 ......r.