Uznanie Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1976.38.223

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1976 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 listopada 1976 r.
w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Na podstawie art. 46 i 47 Prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 808 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
Polskie Towarzystwo Rusycystyczne uznaje się za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Polskiemu Towarzystwu Rusycystycznemu nadaje się statut, który ustala i ogłasza Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Sekretarzem Naukowym Polskiej Akademii Nauk.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.