Uznanie nasienia rośliny tytoniowej za surowiec tytoniowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.70.618

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 sierpnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 21 lipca 1927 r.
w sprawie uznania nasienia rośliny tytoniowej za surowiec tytoniowy.

Na podstawie art. 4 i 62 ustawy z dn. 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. № 47, poz. 409) zarządzam co następuje:
Do artykułów, będących w myśl ustawy o monopolu tytoniowym surowcem tytoniowym, zostaje zaliczone nasienie tytoniowe.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.