Uznanie dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.122.1031

Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe

Na podstawie art. 30a ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529 oraz z 2005 r. Nr 119, poz. 1015) zarządza się, co następuje:
Uznaje się następujące dziedziny diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe:
1)
laboratoryjna diagnostyka medyczna;
2)
mikrobiologia medyczna;
3)
laboratoryjna transfuzjologia medyczna;
4)
laboratoryjna genetyka medyczna;
5) 1
cytomorfologia medyczna.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

1 § 1 pkt 5 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 lutego 2009 r. (Dz.U.09.31.217) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2009 r.