Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.44.249

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 października 1963 r.
w sprawie uznania "Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Na podstawie art. 46 i 47 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 808 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. Stowarzyszenie "Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" uznaje się za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
§  2. Stowarzyszeniu "Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" nadaje się statut, który ustala i ogłasza Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
§  3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz zainteresowanym ministrom.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.