Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.14.75

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 25 stycznia 1920 r.
celem uzgodnienia przepisów o należytościach stemplowych i bezpośrednich (opłatach stemplowych) z postanowieniami ustawy z dn. 15 stycznia 1920 r. (Dz. Ustaw № 5, poz. 23) w przedmiocie ustanowienia marki polskiej prawnym środkiem płatniczym na całym obszarze Rzeczypospolitej.

Na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 1920 r. (Dz. Ustaw № 5, poz. 26) zarządzam, co następuje:
Art.  1.

O ileby z zastosowania art. 2 lub 3 powołanej ustawy wynikła suma niepodzielna przez 10 fenigów, należy ją zaokrąglić na tę kwotę bezpośrednio wyższą, która jest w ten sposób podzielna.

Art.  2.

Obowiązujące na obszarze b. zaboru austrjackiego skale I, II i III, wprowadzone austrjackiem cesarskiem rozporządzeniem z 28 sierpnia 1916 r. (Dz. u. p. № 281), przerachowują się na walutę markową w sposób następujący:

SKALA I.

Podstawa wymiaru

Stawka

w walucie koronowej

w walucie markowej

w walucie koronowej

w walucie markowej

K.

h.

Mk.

fen.

do

100

K.

do

70

mk.

-

10

-

10

ponad

100

"

150

"

ponad

70

"

105

"

-

20

-

20

"

150

"

300

"

"

105

"

210

"

-

40

-

30

"

300

"

600

"

"

210

"

420

"

-

80

-

60

"

600

"

900

"

"

420

"

630

"

1

20

-

90

"

900

"

1200

"

"

630

"

840

"

1

60

1

20

"

1200

"

1500

"

"

840

"

1050

"

2

-

1

40

"

1500

"

1800

"

"

1050

"

1260

"

2

40

1

70

"

1800

"

2400

"

"

1260

"

1680

"

3

20

2

30

"

2400

"

3000

"

"

1680

"

2100

"

4

-

2

80

"

3000

"

4500

"

"

2100

"

3150

"

6

-

4

20

"

4500

"

6000

"

"

3150

"

4200

"

8

-

5

60

Jeśli podstawa wymiaru przewyższa kwotą 6000 K .= 4200 mk., należy od każdych nawet niepełnych 3000 K .= 2100 mk. uiścić dalszą należytość w kwocie 4 K. = 2 mk. 80 fen.

SKALA II.

Podstawa wymiaru

Stawka

w walucie koronowej

w walucie markowej

w walucie koronowej

w walucie markowej

K.

h.

Mk.

fen.

do

40

K.

do

28

mk.

-

20

-

20

ponad

40

"

80

"

ponad

28

"

56

"

-

40

-

30

"

80

"

120

"

"

56

"

84

"

-

60

-

50

"

120

"

200

"

"

84

"

140

"

1

-

-

70

"

200

"

400

"

"

140

"

280

"

2

-

1

40

"

400

"

600

"

"

280

"

420

"

3

-

2

10

"

600

"

800

"

"

420

"

560

"

4

-

2

80

"

800

"

1600

"

"

560

"

1120

"

8

-

5

60

"

1600

"

2400

"

"

1120

"

1680

"

12

-

8

40

"

2400

"

3200

"

"

1680

"

2240

"

16

-

11

20

"

3200

"

4000

"

"

2240

"

2800

"

20

-

14

-

"

4000

"

4800

"

"

2800

"

3360

"

24

-

16

80

Jeśli podstawa wymiaru przewyższa kwotę 4800 K. = 3360 mk., należy od każdych nawet niepełnych 1600 k. = 1120 mk. uiścić dalszą należytość w kwocie 8 K. = 5 mk. 60 fen.

SKALA III.

Podstawa wymiaru

Stawka

w walucie koronowej

w walucie markowej

w walucie koronowej

w walucie markowej

K.

h.

Mk.

fen.

do

20

K.

do

14

mk.

-

20

-

20

ponad

20

"

40

"

ponad

14

"

28

"

-

40

-

30

"

40

"

60

"

"

28

"

42

"

-

60

-

50

"

60

"

100

"

"

42

"

70

"

1

-

-

70

"

100

"

200

"

"

70

"

140

"

2

-

1

40

"

200

"

300

"

"

140

"

210

"

3

-

2

10

"

300

"

400

"

"

210

"

280

"

4

-

2

80

"

400

"

800

"

"

280

"

560

"

8

-

5

60

"

800

"

1200

"

"

560

"

840

"

12

-

8

40

"

1200

"

1600

"

"

840

"

1120

"

16

-

11

20

"

1600

"

2000

"

"

1120

"

1400

"

20

-

14

-

"

2000

"

2400

"

"

1400

"

1680

"

24

-

16

80

Jeśli podstawa wymiaru przewyższa kwotę 2400 K. =1680 mk., należy od każdych nawet niepełnych 800 K. = 560 mk. uiścić dalszą należytość w kwocie 8 K. = 5 mk. 60 fen.

Art.  3.

Niżej wymienione stawki należytości stemplowych oraz podatku od obrotu papierami wartościowemi, obowiązujące na obszarze b. zaboru austrjackiego, względnie stawki opłat stemplowych, obowiązujące na obszarze b. okupacji austrjacko - węgierskiej, przerachowują się na walutę markową w sposób następujący:

Stawka dotychczasowa w walucie koronowej

Stawka nowa w walucie markowej

K.

h.

Mk.

fen.

-

2

-

10

-

4

-

10

-

8

-

10

-

10

-

10

-

16

-

20

-

20

-

20

-

30

-

30

-

34

-

30

-

40

-

30

-

50

-

40

-

60

-

50

-

68

-

50

1

-

-

70

1

20

-

90

1

50

1

10

2

-

1

40

2

30

1

70

2

50

1

80

2

60

1

90

3

-

2

10

3

50

2

50

4

-

2

80

4

50

3

20

5

-

3

50

6

-

4

20

7

-

4

90

8

-

5

60

10

-

7

-

12

-

8

40

12

50

8

80

14

50

10

20

15

-

10

50

17

-

11

90

20

-

14

-

22

-

15

40

25

-

17

50

30

-

21

-

40

-

28

-

42

-

29

40

50

-

35

-

52

-

36

40

60

-

42

-

62

-

43

40

100

-

70

-

Art.  4.

Po zaopatrzeniu kas państwowych na obszarze b. zaboru austrjackiego i b. okupacji austrjacko - węgierskiej w znaki stemplowe, opiewające na walutę markową, stosowane będą wyłącznie stawki w walucie markowej, podane w art. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia.

Minister Skarbu oznaczy dzień, od którego stosowanie stawek koronowych nie będzie dozwolone.

Aż do tego czasu osoby obowiązane do uiszczenia mogą stosować bądź stawkę dotychczasową, bądź tę markową, która odpowiada dotychczasowej według art. 2 lub 3.

Celem uiszczenia podatku od obrotu papierami wartościowemi w walucie markowej za pomocą znaków stemplowych używać należy znaków stemplowych ogólnych.

Art.  5.

W przypadkach, przewidzianych w art. 20 i 33 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie opłat od podań oraz od świadectw urzędowych (Dz. Pr. № 14, poz. 145) tudzież w rozporządzeniu Ministra Skarbu z 9 maja 1919 r. (Dz. Pr. № 41, poz. 300), mogą osoby obowiązane do uiszczenia opłaty do czasu, określonego w art. 4 niniejszego rozporządzenia, stosować bądź stawki, przewidziane w art. 20 i 33 powołanego dekretu, bądź podane w art. 11, 12, 14-16 oraz 30-32 tegoż dekretu.

Począwszy od terminu, przewidzianego w art. 4 niniejszego rozporządzenia, stosowane będą wyłącznie stawki w walucie markowej, ustanowione w powołanym dekrecie.

Art.  6.

Każda kasa państwowa na obszarze b. zaboru austrjackiego lub byłej okupacji austrjacko - węgierskiej, upoważniona do sprzedaży znaków stemplowych, sprzedawać będzie do czasu zaopatrzenia jej w znaki, opiewające na walutę markową, znaki w walucie koronowej, od tego czasu zaś wyłącznie znaki w walucie markowej.

Art.  7.

O ile władze skarbowe od czasu ogłoszenia niniejszego rozporządzenia wymierzać będą opłaty określone w art. 3 celem zapłacenia ich gotówką, mają kwotę opłaty |ustalać wyłącznie w walucie markowej stosownie do art. 3.

Art.  8.

innego rodzaju należytości stemplowe i bezpośrednie według prawa austrjackiego względnie opłaty stemplowe spadkowe i aljenacyjne według prawa rosyjskiego, o ile te należytości lub opłaty mają być uiszczone gotówką, ustalać należy od czasu ogłoszenia niniejszego rozporządzenia bądź w walucie koronowej bądź w markowej stosownie do tego, w której z tych dwóch walut wyrażona jest podstawa wymiaru w dokumencie, podlegającym należytości (opłacie) względnie w deklaracji strony. Jeżeli jest wyrażona częściowo w walucie markowej a częściowo w koronowej, oblicza się opłatę w tej walucie, którą wyraża większą część podstawy wymiaru; w tym celu- przelicza się resztę według stosunku, podanego w art. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 1920 r. (Dz. U. № 5, poz. 26).

W razie ustalenia w walucie markowej stosują się do należytości skalowej stawki, podane w art. 2.

Do należytości (opłat) procentowych stosują się dotychczasowe przepisy o zaokrągleniu podstawy wymiaru, jak gdyby ona obejmowała tę samą sumę w koronach, która wyrażona jest w markach; należy zatem np. stosując § 7 austrjackiej ustawy z 13 grudnia 1862, Dz. u. p. № 89, podstawą wymiaru w kwocie 700 marek zaokrąglić na 720 marek, a stosując,§ 10 (ustępy 2 lub 3) rozp. b. c. i k. Gen. - Gubematora wojskowego z 27 sierpnia 1918 r. (Dz. Rozp. c. i k. Zarządu Wojskowego część XVI № 53) zaokrąglić podstawą wymiaru w kwocie 10.700 marek na 11.000 marek. O ile stawki należytości procentowych są progresywne, natenczas celem ustalenia wysokości stawki, którą w szczegółowym wypadku należy zastosować, mnoży się sumę w walucie markowej, wyrażającą podstawę wymiaru, przez 10, a otrzymany iloczyn dzieli się przez 7; jeżeli np. cena kupna nieruchomości wynosi 9.000 marek, wynika z powyższych działań matematycznych suma 12.857, mieszcząca się w skali 10.000 do 40.000, przewidzianej w § 1 L. 3 ustawy austrjackiej z 18 czerwca 1901, Dz. u. p. № 74, pod literą b), wobec czego stawka wynosi 31/2% (prócz 25% - owego dodatku).

Do należytości ryczałtowych w myśl austriackiego ces. rozp. z 15 września 1915 r., Dz. u. p. № 279, o ile stawki ich oznaczone są w postaci "należytości stałych", stosuje się - celem wymiaru w walucie markowej - odpowiednio powyższy przepis, dotyczący należytości procentowych ze stawkami progresywnemi. Należytość ryczałtową oblicza się przedewszystkiem w walucie koronowej, a wynik przerachowuje się na marki według stosunku, podanego w art. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 1920 r., Dz. Ustaw № 5, poz. 26, z zastosowaniem art. 1 niniejszego rozporządzenia.

Art.  9.

Jeżeli władza skarbowa daniny określone w art. 8 niniejszego rozporządzenia wymierza zapomocą nakazu płatniczego w walucie koronowej, ma zarazem podać stronie tę kwotę w walucie markowej, przez które| zapłacenie obowiązany do uiszczenia zwolnić się może od tego obowiązku na podstawie art. 2 i 3 ustawy z dnia 15 stycznia 1920 r., Dz. Ustaw № 5, poz. 26.