§ 6. - Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. - Dz.U.2015.2117 - OpenLEX

§ 6. - Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2117

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2015 r.
§  6. 
1. 
Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu budowlanego, o którym mowa w § 3, przesyła się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub na adres poczty elektronicznej wskazany w Biuletynie Informacji Publicznej komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji, podając w nim dane, które przyjęto za podstawę do stwierdzenia zgodności rozwiązań projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.
2. 
W przypadku wniesienia zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu budowlanego w formie dokumentu elektronicznego, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla miejsca lokalizacji inwestycji potwierdza wniesienie zawiadomienia przez wystawienie potwierdzenia odbioru dokumentu za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub na adres poczty elektronicznej wnoszącego zawiadomienie.
3. 
Potwierdzenie odbioru dokumentu przekazanego na adres poczty elektronicznej stanowi dane elektroniczne powiązane z doręczonym zawiadomieniem i zawiera w szczególności:
1)
pełną nazwę organu, któremu doręczono dokument elektroniczny;
2)
datę wytworzenia dokumentu potwierdzającego przyjęcie zawiadomienia;
3)
datę i godzinę przyjęcia zawiadomienia do systemu teleinformatycznego organu.
4. 
Wzór zawiadomienia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.