§ 5. - Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. - Dz.U.2015.2117 - OpenLEX

§ 5. - Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2117

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2015 r.
§  5. 
1. 
Uzgodnienia projektu budowlanego dokonuje się w toku wzajemnej współpracy projektanta z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w trakcie sporządzania przez projektanta projektu budowlanego polegającej na:
1)
konsultacji rozwiązań projektowych w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;
2)
wymianie uwag i stanowisk w zakresie projektowanych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego;
3)
opracowaniu scenariusza pożarowego dla obiektu budowlanego objętego obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej.
2. 
Odcisk pieczęci i podpis rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzające uzgodnienie projektu budowlanego, umieszcza się na częściach rysunkowych egzemplarzy projektu budowlanego przedstawiających:
1)
rzut kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego;
2)
zagospodarowanie działki lub terenu, sporządzone na kopii mapy do celów projektowych.
3. 
Uwagi do projektu budowlanego umieszcza się w sposób czytelny pod odciskiem pieczęci uzgadniającej projekt budowlany, a w przypadku braku miejsca - na odwrocie części rysunkowej, umieszczając pod odciskiem pieczęci uzgadniającej projekt budowlany adnotację "verte". Pod uwagami na odwrocie części rysunkowej umieszcza się datę, podpis i pieczęć identyfikującą rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
4. 
Wzór pieczęci jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.