Uzbrojenie Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.156 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 9 maja 2014 r.
w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej

Na podstawie art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333) zarządza się, co następuje:
Na uzbrojenie Straży Granicznej składa się:
1)
broń palna:
a)
pistolety,
b)
rewolwery,
c)
broń gładkolufowa,
d)
pistolety maszynowe,
e)
karabinki,
f)
karabiny,
g)
karabiny maszynowe,
h)
granatniki;
2)
środki przymusu bezpośredniego:
a)
kajdanki,
b)
kaftany bezpieczeństwa,
c)
pasy obezwładniające,
d)
siatki obezwładniające,
e)
kaski zabezpieczające,
f)
pałki służbowe,
g)
psy służbowe,
h)
konie służbowe,
i)
pociski niepenetracyjne,
j)
chemiczne środki obezwładniające w postaci:
ręcznych miotaczy substancji obezwładniających,
plecakowych miotaczy substancji obezwładniających,
granatów łzawiących,
innych urządzeń przeznaczonych do miotania środków obezwładniających,
k)
przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,
l)
kolczatki drogowe i inne środki służące do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych,
m)
pojazdy służbowe,
n)
środki przeznaczone do pokonywania zamknięć i innych przeszkód, w tym materiały wybuchowe,
o)
środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających;
3)
wyrzutnie siatek obezwładniających;
4)
amunicja do broni, o której mowa w pkt 1;
5)
kartridże do przedmiotów, o których mowa w pkt 2 lit. k;
6)
naboje do urządzeń, o których mowa w pkt 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1339).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Obecnie działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2019.2264).