Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.14.131

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 6 lutego 1922 r.
w sprawie uwolnienia od opłat pocztowych reklamacji gazetowych.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P. P. № 44, poz. 310) zarządza się co następuje:
§  1. Reklamacje, dotyczące nieotrzymanych egzemplarzy czasopism, zaopatrzone widocznym napisem "Reklamacja gazetowa" wysyłane jako zwykłe przesyłki listowe, wolne są od opłaty pocztowej, o ile zostały nadane w stanie otwartym (kartka pocztowa, pismo w niezaklejonej kopercie i t p.).
§  2. Zwolnienie od opłaty porta przysługuje reklamacjom, dotyczącym czasopism, prenumerowanych bezpośrednio w administracjach i przesyłanych przez administracje pod adresem prenumeratorów,
§  3. Reklamacje czasopism. Wysyłanych przez administrację pod adresem urzędów pocztowych winni prenumeratorzy zgłaszać w miejscowych urzędach oddawczych, te zaś ostatnie będą je załatwiać w drodze służbowej.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w tycie z dniem ogłoszenia.