Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.46.279

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1921 r.

USTAWA
z dnia 18 maja 1921 r.
o uwolnieniu aktów pomocy dla żołnierzy wojska polskiego od opłat skarbowych,

Art.  1.

Następujące akty prawne, przewidziane w ustawie z dnia 17 grudnia 1920 roku o nadaniu ziemi żołnierzom wojska polskiego (Dz. Ust. z 1921 r. № 4, poz. 18), nie podlegają podatkowi od darowizn:

a) akty nadania ziemi darmo (art. 2),
b) akty nadania ziemi grupom żołnierzy, zrzeszonym w spółki ziemskie (art. 5), o ile nadanie nastąpiło darmo,
c) akty pomocy bezpłatnej, wymienione w p. 1 i 2 artykułu 8.
Art.  2.

Obligi dotyczące pożyczek, przewidziane w p. 3 artykułu 8 powołanej ustawy, nie podlegają opłacie stemplowej.

Art.  3.

O ile spłata ceny kupna (art. 3 i 7 powołanej ustawy) następuje ratami w myśl przepisu art. 7 tejże ustawy, to w ten sam sposób można uiścić opłatę, stemplową od kontraktu sprzedaży.

Art.  4.

Minister Skarbu może zwolnić, od podatku spadkowego lub podatku od darowizn, zapisy i darowizny, mające na celu utworzenie fundacji dla niesienia pomocy inwalidom wojska polskiego, jak również przejście majątku na rzecz istniejących już fundacji lub zrzeszeń tego rodzaju, na podstawie rozporządzeń ostatniej woli lub aktów darowizny. To samo dotyczy darowizn, zdziałanych przez fundacje lub zrzeszenie tego rodzaju na rzecz inwalidów wojska polskiego.

Art.  5.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.

Art.  6.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje sią również w wypadkach, w których prawo państwa do podatku (opłaty) powstało przed jej ogłoszeniem.