Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.45.273

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1920 r.

USTAWA
z dnia 19 maja 1920 r.
w przedmiocie uwolnienia 5°% długoterminowej, wewnętrznej pożyczki państwowej od jednorazowej daniny majątkowej.

Art.  1.

Obligacje 5% długoterminowej, wewnętrznej pożyczki państwowej, wypuszczonej na zasadzie ustawy z dn. 27 lutego 1920 r. (Dzien. Ust. № 25 z 1920 r. poz. 152) wolne są od jednorazowej ogólno-państwowej daniny majątkowej, której częściowy pobór zarządzono dekretem Naczelnika Państwa z dn. 29 stycznia 1919 roku w przedmiocie poboru jednorazowej państwowej daniny od nieruchomości i majątku w kapitale (Dz. Pr. №11 z 1919 r. poz. 123).

Art.  2.

Przywilej, określony w art. 1 niniejszej ustawy, służy tylko tym obligacjom 5% długoterminowej, wewnętrznej pożyczki państwowej, które będą wyłączone z wolnego obiegu aż do czasu ostatecznego ściągnięcia jednorazowej daniny majątkowej, i nie będą zastawione w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej. Przepisy wyłączenia obligacji z obiegu ustala Minister Skarbu.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.