Rozdział 2 - Uwłaszczenie posiadaczy nieruchomości z innych tytułów. - Uwłaszczenie i uregulowanie innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.14.78 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.

Rozdział 2

Uwłaszczenie posiadaczy nieruchomości z innych tytułów.

1.
1. Rolników gospodarujących na nieruchomościach państwowych uznaje się za właścicieli tych nieruchomości, jeżeli oni lub ich poprzednicy prawni uzyskali posiadanie tych nieruchomości na podstawie:
1)
umowy zawartej przed dniem 13 września 1944 r., a na Ziemiach Odzyskanych - przed dniem 9 maja 1945 r. z zamiarem nabycia na własność lub
2)
umowy o dział, zawartej przed dniem 1 września 1945 r., albo
3)
orzeczenia o zatwierdzeniu projektu parcelacji nieruchomości państwowych i wykazu nabywców wydanego przed dniem 1 września 1939 r.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się bez względu na zachowanie przepisanej formy umowy.
3. 3
W przypadkach gospodarczo uzasadnionych starosta może zezwolić na uzanie rolnika za właściciela nieruchomości, na której gospodaruje, choćby objęcie nieruchomości w posiadanie nastąpiło na podstawie umowy zawartej już po dacie określonej w ust. 1 pkt 1, jeżeli nabywca działał w dobrej wierze.
4.
Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio również do osób pozostających w stosunku pracy, rencistów i rzemieślnikow, chociażby na nieruchomościach nie gospodarowali.
1.
1. Osoby gospodarujące na nieruchomościach państwowych położonych na Ziemiach Odzyskanych uznaje się za właścicieli tych nieruchomości, jeżeli uzyskały obywatelstwo polskie i są członkami rodziny poprzedniego właścicela, który utracił własność nieruchomości wskutek nieuzyskania obywatelstwa polskiego.
2.
Za członków rodziny uważa się małżonka, dzieci, wnuków, rodziców i rodzeństwo.
1.
1. Nabycie nieruchomości na własność następuje bezpłatnie i bez dokonania szacunku, w razie gdy:
1)
osoby wymienione w art. 6 uregulowały już całą cenę umówioną z poprzednim właścicielem nieruchomości,
2)
objęcie nieruchomości w posiadanie nastąpiło na podstawie darowizny dokonanej przez poprzedniego właściciela lub umowy o dział zawartej pomiędzy poprzednimi współwłaścicielami,
3)
nieruchomości na Ziemiach Odzyskanych nabywają osoby w myśl art. 7.
2.
W innych przypadkach nabywca obowiązany jest zapłacić taką część ceny szacunkowej, jaka odpowiada nie spłaconej części ceny należnej poprzedniemu właścicielowi. Część ceny szacunkowej ulega stsunkowemu zmniejszeniu, jeżeli obszar nieruchomości nabywanej na własność jest mniejszy od obszaru nieruchomości otrzymanej w posiadanie na podstawie aktów wymienionych w art. 6.
1.
1. Osoby uprawnione do uzyskania własności nieruchomości na podstawie art. 6, którym nadano już te same lub inne nieruchomości na podstawie przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej bądź o ustroju rolnym i osadnictwie, zwalnia się od obowiązku uiszczenia ceny nabycia nieruchomości w całości lub w części, stosując odpowiednio przepisy art. 8 ust. 1 i 2.
2.
Jeżeli obszar nieruchomości nadanej jest większy od obszaru nieruchomości objętej w posiadanie na podstawie aktów wymienionych w art. 6, za grunty stanowiące nadwyżkę uprawniony powinien uiścić należność przypadającą według przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej bądź o ustroju rolnym i osadnictwie.

W razie gdy nieruchomość została oddana w posiadanie w toku parcelacji, w braku dowodów zapłaty uznaje się, że spłacono.

1)
za nieruchomości państwowe:
a)
5% należności, jeżeli nieruchomości miały charakter samodzielnych gospodarstw,
b)
15% należności, jeżeli nieruchomości miały charakter gospodarstw wzorowych,
c)
10% należności - w innych przypadkach,
2)
za nieruchomości, które nie stanowiły własności Państwa - 15% należności.
1. 4
O nabyciu własności nieruchomości oraz o ustaleniu ceny nabycia lub o zwolnieniu od obowiązku jej zapłacenia orzeka starosta.
2.
Postępowanie w sprawie nabycia własności nieruchomości wszczyna się na wniosek osób uprawnionych lub z urzędu.
3.
Postępowanie prowadzi się na koszt Państwa.
3 Art. 6 ust. 3 zmieniony przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.
4 Art. 11 ust. 1 zmieniony przez art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.