Art. 19. - Uwłaszczenie i uregulowanie innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.14.78 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.
Art.  19.
1.
1. Przy nadaniu nieruchomości na własność na podstawie niniejszego dekretu oraz przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej obszar gospodarstwa rolnego nie może przekraczać 15 ha, a obszar gospodarstwa o charakterze hodowlanym - 20 ha.
2. 9
W przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi starosta może zezwolić na uznanie osób wymienionych w art. 7 za właścicieli nieruchomości o większym obszarze.
3.
Za własność posiadaczy wymienionych w art. 6 ust. 1-3 można uznać tylko taki obszar, który łącznie z gruntami stanowiącymi już ich własność nie przekracza norm władania przewidzianych w art. 2 ust. 1 pkt e) dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13).
4. 10
Za własność posiadaczy wymienionych w art. 6 ust. 4 można uznać obszar nie przekraczający 1 ha gruntu; jednak w przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi starosta może zezwolić na uznanie większego obszaru za własność posiadacza.
9 Art. 19 ust. 2 zmieniony przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.
10 Art. 19 ust. 4 zmieniony przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.