Uwidacznianie cen towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2776

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 19 grudnia 2022 r.
w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług 2

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 oraz z 2022 r. poz. 2581) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów lub usług oraz informacji o obniżonej cenie;
2)
wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów lub usług.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
towarze pakowanym - należy przez to rozumieć towar w opakowaniu jednostkowym, którego ilość jest odmierzana poza miejscem sprzedaży detalicznej;
2)
towarze sprzedawanym luzem - należy przez to rozumieć towar, który nie jest pakowany, lecz jest odmierzany w miejscu sprzedaży detalicznej;
3)
towarze sprzedawanym na sztuki - należy przez to rozumieć towar, który jest odliczany przy sprzedaży w pojedynczych egzemplarzach oraz nie jest odmierzany według masy, objętości, długości lub powierzchni;
4)
wywieszce - należy przez to rozumieć etykietę, metkę, tabliczkę lub plakat;
5)
środku płynnym - należy przez to rozumieć środek płynny, o którym mowa w pkt 5 załącznika IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, z późn. zm. 3 );
6)
masie netto po odsączeniu - należy przez to rozumieć masę środka spożywczego w stanie stałym umieszczonego w środku płynnym.
1. 
Cenę, cenę jednostkową lub informację o obniżonej cenie uwidacznia się na danym towarze, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru, którego dotyczy cena, cena jednostkowa lub informacja o obniżonej cenie, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów.
2. 
Cenę, cenę jednostkową lub informację o obniżonej cenie uwidacznia się w szczególności:
1)
na wywieszce, która może mieć formę wyświetlacza elektronicznego;
2)
w cenniku;
3)
w katalogu;
4)
na obwolucie;
5)
w postaci nadruku lub napisu na towarze lub opakowaniu.
1. 
Cena jednostkowa dotyczy odpowiednio ceny za:
1)
litr lub metr sześcienny - dla towaru przeznaczonego do sprzedaży według objętości;
2)
kilogram lub tonę - dla towaru przeznaczonego do sprzedaży według masy;
3)
metr - dla towaru przeznaczonego do sprzedaży według długości;
4)
metr kwadratowy - dla towaru przeznaczonego do sprzedaży według powierzchni;
5)
sztukę - dla towaru przeznaczonego do sprzedaży na sztuki.
2. 
W szczególnych przypadkach uzasadnionych rodzajem, przeznaczeniem lub zwyczajowo oferowaną ilością towarów przy uwidacznianiu cen jednostkowych dopuszcza się stosowanie dziesiętnych wielokrotności i podwielokrotności legalnych jednostek miar innych niż określone w ust. 1.
3. 
W przypadku towaru pakowanego oznaczonego liczbą sztuk dopuszcza się stosowanie przeliczenia na cenę jednostkową za sztukę lub za dziesiętną wielokrotność liczby sztuk.
W przypadku towaru sprzedawanego luzem uwidacznia się jego cenę jednostkową.
Cena jednostkowa pakowanego środka spożywczego w stanie stałym znajdującego się w środku płynnym dotyczy masy netto środka spożywczego po odsączeniu, oznaczonej na opakowaniu jednostkowym, jeżeli płyn ten lub mieszanka płynów stanowi jedynie dodatek do podstawowego składu tego środka spożywczego. W przypadku gdy pakowany środek spożywczy był glazurowany, cena jednostkowa jest podawana w odniesieniu do masy netto z wyłączeniem glazury.
Wymogu uwidaczniania cen jednostkowych nie stosuje się do:
1)
towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży;
2)
towarów sprzedawanych ze względu na ich przeznaczenie w zestawach (kompletach);
3)
towarów nieżywnościowych sprzedawanych ze względu na ich przeznaczenie lub właściwości wyłącznie w parach;
4)
produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301).
1. 
W cenniku uwidacznia się ceny towarów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej umieszczonych w miejscu niedostępnym lub niewidocznym dla konsumentów.
2. 
Cenniki wywiesza się, wykłada lub udostępnia w inny sposób w miejscu sprzedaży detalicznej towarów.
1. 
Przedsiębiorca prowadzący działalność usługową w zakresie gastronomii lub hotelarstwa uwidacznia ceny oferowanych potraw, wyrobów, noclegów, wyżywienia i innych oferowanych usług w cenniku.
2. 
Cennik, o którym mowa w ust. 1, zawiera także aktualne informacje umożliwiające konsumentom identyfikację ceny z potrawą lub wyrobem, w szczególności pełną nazwę potrawy lub wyrobu, pod którą są one sprzedawane, oraz określenie ilości potrawy lub wyrobu, do której odnosi się cena.
3. 
Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1:
1)
zapewnia konsumentom wystarczającą liczbę cenników oferowanych potraw, wyrobów i napojów oraz udostępnia je przed przyjęciem zamówienia;
2)
wywiesza cenniki w miejscu ogólnodostępnym wewnątrz lub na zewnątrz lokalu gastronomicznego;
3)
wykłada lub wywiesza w każdym pokoju hotelowym katalog zawierający ceny noclegu, wyżywienia lub innych oferowanych usług;
4)
wykłada lub wywiesza w miejscu przeznaczonym do odbywania rozmów telefonicznych cennik, zawierający cenę za jeden impuls telefoniczny i inne opłaty za usługi dodatkowe, związane z łączeniem rozmowy.
1. 
Ceny za usługi podaje się wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usług. Jeżeli jest to zgodne z praktyką obrotu, ze względu na rodzaj świadczonej usługi zamiast cen za usługę można podawać cenę jednostkową.
2. 
Przy uwidacznianiu cen za usługi mogą być podawane stawki godzinowe, stawki procentowe, ceny za kilometr i inne stawki przeliczeniowe, które powinny zawierać wszystkie elementy składowe ceny.
3. 
W przypadku obniżenia ceny usługi obok ceny i ceny jednostkowej usługi uwidacznia się informację o obniżonej cenie.
4. 
Ceny za przejazd od lub do odbiorcy usługi zestawia się i wycenia niezależnie od wyceny usługi.
5. 
W przypadku gdy cena za wykonanie usługi nie obejmuje wartości materiałów i towarów niezbędnych do jej realizacji, jednoznacznie informuje się o tym konsumenta.
6. 
Przepisy ust. 1-5 stosuje się również do ofert i kosztorysów.
1. 
W miejscu świadczenia usług udostępnia się cennik w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów.
2. 
W przypadku świadczenia usług wyłącznie u konsumenta cennik przedstawia się konsumentowi w formie pisemnej lub elektronicznej przed wykonaniem usługi.
1. 
Na stacjach benzynowych ceny paliw uwidacznia się w taki sposób, aby były one czytelne dla kierowców pojazdów zbliżających się do stacji, poruszających się po drogach publicznych.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy wynajmującego lub ochraniającego garaże, zadaszone wiaty oraz miejsca parkingowe albo przyjmującego na przechowanie pojazdy samochodowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 4
1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz. Urz. WE L 80 z 18.03.1998, str. 27, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 32 oraz Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 7).
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 306 z 16.11.2013, str. 7, Dz. Urz. UE L 27 z 30.01.2014, str. 7, Dz. Urz. UE L 331 z 18.11.2014, str. 40, Dz. Urz. UE L 327 z 11.12.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 266 z 30.09.2016, str. 7, Dz. Urz. UE L 39 z 11.02.2019, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 355 z 07.10.2021, str. 143.
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. poz. 2121), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2581).