Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.882 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2019 r.

USTAWA
z dnia 5 września 2008 r.
o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Art.  1. 
1.  Tworzy się z dniem 1 stycznia 2009 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, zwany dalej "Uniwersytetem".
2.  Siedzibą Uniwersytetu jest miasto Szczecin.
3.  Uniwersytet jest publiczną uczelnią akademicką.
Art.  2. 

Podstawowym kierunkiem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk technicznych, rolniczych, ekonomicznych, biologicznych, chemicznych i matematycznych.

Art.  3. 
1.  Uniwersytet tworzy się z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej.
2.  Z dniem utworzenia Uniwersytetu znosi się Akademię Rolniczą w Szczecinie oraz Politechnikę Szczecińską.
Art.  4. 

Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Art.  5. 
1.  Mienie, obejmujące własność i inne prawa majątkowe Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej, staje się mieniem Uniwersytetu z dniem jego utworzenia.
2.  Uniwersytet przejmuje, z dniem utworzenia, prawa i zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe, Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej.
3.  Do uprawnień, praw i zobowiązań znoszonych uczelni mają zastosowanie zasady sukcesji uniwersalnej.
4.  Stan gospodarki finansowej Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej zostanie wykazany w bilansach sporządzonych przez te uczelnie na dzień poprzedzający utworzenie Uniwersytetu.
Art.  6. 
1.  Z dniem utworzenia Uniwersytetu:
1) pracownicy zatrudnieni w Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz w Politechnice Szczecińskiej stają się pracownikami Uniwersytetu. Przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio;
2) studenci Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz studenci Politechniki Szczecińskiej stają się studentami Uniwersytetu;
3) doktoranci Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz doktoranci Politechniki Szczecińskiej stają się doktorantami Uniwersytetu;
4) osoby niebędące studentami studiów doktoranckich, które wszczęły przewody doktorskie w Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz w Politechnice Szczecińskiej, kontynuują wszczęte przewody w Uniwersytecie;
5) słuchacze studiów podyplomowych i kursów dokształcających Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz słuchacze studiów podyplomowych i kursów dokształcających Politechniki Szczecińskiej stają się słuchaczami studiów podyplomowych i kursów dokształcających Uniwersytetu.
2.  Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2008/2009 do Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się jego studentami. Rekrutacja w Uniwersytecie w roku akademickim 2009/2010 na poszczególne kierunki studiów prowadzone przez wydziały odbywa się według zasad określonych w odpowiednich uchwałach senatów Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej podjętych do dnia 31 maja 2008 r.
3.  Podstawowe jednostki organizacyjne Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu. Podstawowe jednostki organizacyjne Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej, które przed dniem utworzenia Uniwersytetu posiadały uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, zachowują te uprawnienia po utworzeniu Uniwersytetu.
4.  Jednostki organizacyjne Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej, które przed dniem utworzenia Uniwersytetu posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowują te uprawnienia po utworzeniu Uniwersytetu.
5.  Jednostki organizacyjne Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej, które przed dniem utworzenia Uniwersytetu zostały poddane ocenie parametrycznej i zostały zaliczone do określonych kategorii naukowych, zachowują te kategorie po utworzeniu Uniwersytetu.
Art.  7. 
1.  Członkowie senatów Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej wybrani na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 września 2008 r. stają się z dniem utworzenia Uniwersytetu członkami senatu pierwszej kadencji Uniwersytetu.
2.  Pierwszego rektora Uniwersytetu powołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.
3.  Organy kolegialne podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz podstawowych jednostek organizacyjnych Politechniki Szczecińskiej, wybrane na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 września 2008 r., stają się z dniem utworzenia Uniwersytetu organami kolegialnymi pierwszej kadencji podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.
4.  Pierwszy rektor Uniwersytetu powołuje prorektorów na okres równy swojej kadencji oraz określa ich zakres obowiązków.
5.  Organy jednoosobowe podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Rolniczej w Szczecinie i podstawowych jednostek organizacyjnych Politechniki Szczecińskiej, oraz ich zastępcy, wybrane na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 września 2008 r., stają się z dniem utworzenia Uniwersytetu organami jednoosobowymi pierwszej kadencji podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz ich zastępcami.
6.  Pierwsza kadencja organów Uniwersytetu trwa do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku akademickim, w którym Uniwersytet został utworzony. Druga kadencja organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu trwa do dnia 31 sierpnia 2012 r.
7.  Pierwszej kadencji, o której mowa w ust. 6, nie zalicza się do kadencji, o których mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
8.  Pierwszy statut Uniwersytetu nadaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.
Art.  8. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.