Utworzenie wyższych szkół oficerskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.15.65

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 marca 1967 r.
w sprawie utworzenia wyższych szkół oficerskich. *

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. Nr 14, poz. 102) zarządza się, co następuje:
Tworzy się następujące wyższe szkoły oficerskie:
1) 1
(uchylony),
2) 2
(skreślony),
3) 3
(uchylony),
4) 4
Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Obrony Przeciwlotniczej,
5) 5
(skreślony),
6) 6
Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności,
7) 7
(skreślony),
8) 8
(skreślony),
9) 9
(uchylony),
10)
Wyższą Oficerską Szkołę Radiotechniczną im. kpt. Sylwestra Bartosika,
11) 10
(skreślony),
12) 11
(skreślony).
Wyższe szkoły oficerskie prowadzić będą działalność dydaktyczną o ogólnym kierunku techniczno-dowódczym, kształcąc i wychowując kadry specjalistów wojskowych, przygotowanych do objęcia w Siłach Zbrojnych stanowisk wymagających posiadania wyższego wykształcenia zawodowego.
1.
Ramowe programy nauczania w wyższych szkołach oficerskich w zakresie nauk innych niż wojskowe ustala Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
2.
Kontrolę i ocenę realizacji programu nauczania w zakresie nauk innych niż wojskowe przeprowadza się z udziałem przedstawicieli Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego udzieli Ministrowi Obrony Narodowej pomocy w doborze do wyższych szkół oficerskich pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia zajęć w zakresie dyscyplin naukowych innych niż wojskowe.
Absolwenci wyższych szkół oficerskich uzyskują tytuł "inżyniera-dowódcy" określonej specjalności.
Terminy rozpoczęcia nauki w poszczególnych wyższych szkołach oficerskich określi Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Obrony Narodowej oraz Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
*Z dniem 30 września 1997 r. rozporządzenie traci moc zgodnie z § 4 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1994 r. w sprawie zniesienia dotychczasowych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenia wyższych szkół oficerskich (Dz.U.94.71.311).
1 § 1 pkt 1 uchylony przez § 4 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1994 r. w sprawie zniesienia dotychczasowych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenia wyższych szkół oficerskich (Dz.U.94.71.311) z dniem 22 czerwca 1994 r.
2 § 1 pkt 2 skreślony przez § 3 rozporządzenia z dnia 25 września 1992 r. w sprawie zniesienia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych i Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej (Dz.U.92.73.362) z dniem 1 października 1992 r.
3 § 1 pkt 3 uchylony przez § 4 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1994 r. w sprawie zniesienia dotychczasowych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenia wyższych szkół oficerskich (Dz.U.94.71.311) z dniem 22 czerwca 1994 r.
4 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 1992 r. (Dz.U.92.6.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 stycznia 1992 r.
5 § 1 pkt 5 zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 21 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Akademii Obrony Narodowej i Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej oraz zniesienia Wojskowej Akademii Politycznej (Dz.U.90.37.208) z dniem 7 czerwca 1990 r.
6 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 1992 r. (Dz.U.92.6.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 stycznia 1992 r.
7 § 1 pkt 7 zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 21 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Akademii Obrony Narodowej i Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej oraz zniesienia Wojskowej Akademii Politycznej (Dz.U.90.37.208) z dniem 7 czerwca 1990 r.
8 § 1 pkt 8 skreślony przez § 3 rozporządzenia z dnia 25 września 1992 r. w sprawie zniesienia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych i Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej (Dz.U.92.73.362) z dniem 1 października 1992 r.
9 § 1 pkt 9 uchylony przez § 4 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1994 r. w sprawie zniesienia dotychczasowych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenia wyższych szkół oficerskich (Dz.U.94.71.311) z dniem 22 czerwca 1994 r.
10 § 1 pkt 11 skreślony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 1971 r. (Dz.U.71.8.93) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 1971 r.
11 § 1 pkt 12 skreślony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 1971 r. (Dz.U.71.8.93) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 1971 r.
12 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 1971 r. (Dz.U.71.8.93) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 1971 r.
13 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 1971 r. (Dz.U.71.8.93) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 1971 r.