Utworzenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.23.144

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1968 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 czerwca 1965 r.
w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. *

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1965 r. Nr 16, poz. 114) zarządza się, co następuje:
Tworzy się Wyższą Szkołę Inżynierską w Zielonej Górze.
Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze prowadzi kształcenie w trybie studiów dziennych oraz studiów wieczorowych i zaocznych.
Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze wydaje absolwentom dyplomy stwierdzające ukończenie studiów na odpowiednim wydziale i nadanie zawodowego tytułu inżyniera.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Szkolnictwa Wyższego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1965 r.
* Z dniem 27 grudnia 1968 r. nin. rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek zmiany art. 5 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U.65.16.114) przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1968 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz.U.68.46.334).