Utworzenie wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Sosnowcu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.96.852

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 października 1927 r.
o utworzeniu wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Sosnowcu.

Na mocy art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. № 14, poz. 170) zarządza się co następuje:
Wyłącza się z właściwości wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Piotrkowie nieruchomości, znajdujące się w obrębie powiatów będzińskiego i zawierciańskiego, a właściwości wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Kielcach nieruchomości, znajdujące się w obrębie powiatu olkuskiego.
Tworzy się wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Sosnowcu z archiwum hipotecznem i notarjalnem i kancelarją, obejmujący nieruchomości, znajdujące się w obrębie powiatu będzińskiego, olkuskiego i zawierciańskiego.
Do wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Sosnowcu przenosi się z wydziałów hipotecznych przy sądach okręgowych w Kielcach i Piotrkowie wszystkie księgi hipoteczne, dotyczące nieruchomości, wymienionych w §§ 1 i 2 niniejszego rozporządzenia.
Tworzy się stanowisko pisarza hipotecznego w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Sosnowcu.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1928 r.