Utworzenie wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Białej Podlaskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.101.901

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 grudnia 1928 r.
o utworzeniu wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Białej Podlaskiej.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. Nr. 14, poz. 170) zarządza się co następuje:
Wyłącza się z właściwości wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Siedlcach nieruchomości, znajdujące się w obrębie powiatów: bialskiego, konstantynowskiego, radzyńskiego i włodawskiego.
Tworzy się wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Białej Podlaskiej z archiwum hipotecznem i notarjalnem i kancelarją, obejmujący nieruchomości, znajdujące się w obrębie powiatów: bialskiego, konstantynowskiego, radzyńskiego i włodawskiego.
Do wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Białej Podlaskiej przenosi się z wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Siedlcach wszystkie księgi hipoteczne, dotyczące nieruchomości, wymienionych w §§ 1 i 2.
Tworzy się stanowisko pisarza hipotecznego w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Białej Podlaskiej.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1928 r.