Utworzenie Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.34.219

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 września 1964 r.
w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na podstawie art. 6 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40) zarządza się, co następuje:
Tworzy się w województwie kieleckim Wydział dla Nieletnich (Sąd dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim - dla okręgów Sądów Powiatowych: w Ostrowcu Świętokrzyskim (łącznie z Wydziałem Zamiejscowym w Opatowie), w Lipsku, w Sandomierzu i w Starachowicach (łącznie z Wydziałem Zamiejscowym w Iłży).
Tracą moc:
1)
§ 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496) w części dotyczącej okręgów Sądów Powiatowych w Sandomierzu i w Starachowicach,
2)
§ 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1957 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Wydziału Zamiejscowego w Opatowie Sądu Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim (Dz. U. Nr 36, poz. 153).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1965 r.
1 Z dniem 30 czerwca 1967 r. § 1 utracił moc w części dotyczącej Wydziału Zamiejscowego w Iłży, zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Iłży Sądu Powiatowego w Starachowicach (Dz.U.67.16.77).