Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.53.260

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 września 1957 r.
w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Płocku.

Na podstawie art. 6 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360 i z 1957 r. Nr 31, poz. 133) zarządza się, co następuje:
§  1. Tworzy się Wydział dla Nieletnich (Sąd dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Płocku - dla okręgów Sądów Powiatowych w Płocku, Gostyninie, Płońsku i Sierpcu.
§  2. Traci moc § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496) w części dotyczącej przekazania Sądowi Powiatowemu w Ciechanowie rozpoznawania spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądów Powiatowych w Płocku, Gostyninie, Płońsku i Sierpcu.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1958 r.