Utworzenie wydziałów emerytur i rent w izbach skarbowych w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. - Dz.U.1923.39.271 - OpenLEX

Utworzenie wydziałów emerytur i rent w izbach skarbowych w Warszawie, Poznaniu i Krakowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.39.271

Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 5 marca 1923 r.
w przedmiocie utworzenia wydziałów emerytur i rent w izbach skarbowych w Warszawie, Poznaniu i Krakowie.

Na podstawie art. 2, 3, 12 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. z r. 1919 № 65, poz. 391) zarządza się co następuje:
Tworzy się wydziały emerytur i rent w izbach skarbowych w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Wydziały te dzielą się na dwa oddziały, a to na oddział emerytur i oddział rent.