Utworzenie wstępnego roku studiów w szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.21.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1945 r.

DEKRET
z dnia 24 maja 1945 r.
o utworzeniu wstępnego roku studiów w szkołach wyższych.

Sześcioletnia przerwa w normalnej pracy naszego szkolnictwa spowodowała, iż w ciągu najbliższych lat szkoły wyższe stać będą wobec faktu katastrofalnego zmniejszenia się wpływu kandydatów, posiadających pełne przygotowanie do studiów wyższych.
Ponieważ zaś straty, jakie poniosła w okresie okupacji inteligencja polska, oraz potrzeby odbudowy kraju domagają się szybkiego szkolenia wykwalifikowanych specjalistów wszystkich dziedzin, przeto na podstawie ustawy z dn. 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Na każdym wydziale szkoły wyższej, począwszy od roku akademickiego szkolnego 1945/46, tworzy się na okres przejściowy aż do odwołania wstępny rok studiów.

Na wstępny rok studiów mogą być przyjęci kandydaci, którzy przedstawią decyzję specjalnych państwowych komisyj weryfikacyjno-kwalifikacyjnych, powołanych rozporządzeniem Ministra Oświaty.

Zadaniem wstępnego roku studiów jest przygotowanie słuchaczy do dalszych studiów na danym wydziale. Organizację i programy wstępnego roku studiów opracują rady wydziałowe i przedstawią do zatwierdzenia Ministrowi Oświaty.

Rady wydziałowe otoczą szczególną opieką wstępny rok studiów przy zapewnieniu mu odpowiedniego doboru wykładowców, zarówno spośród własnych sił naukowych, jak i w wypadku koniecznej potrzeby z poza swojego grona.

Słuchacze wstępnego roku studiów posiadają pełne prawa studentów. Przepisy, dotyczące studentów szkół wyższych, stosują się do nich odpowiednio.

Rozporządzenie Ministra Oświaty określi szczegółowe warunki przyjęcia na wstępny oraz przejścia na pierwszy rok studiów.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Oświaty w porozumieniu z innymi interesowanymi Ministrami.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Oświaty ustali w drodze rozporządzenia wykonawczego termin wygaśnięcia mocy obowiązującej niniejszego dekretu.