Utworzenie województwa wileńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.6.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 stycznia 1926 r.

USTAWA
z dnia 22 grudnia 1925 r.
w sprawie utworzenia województwa wileńskiego.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Tworzy się województwo wileńskie z siedzibą władz wojewódzkich w Wilnie, w którego skład wchodzą powiaty: oszmiański, święciański, wileńsko-trocki, dziśnieński, duniłowiczowski, wilejski, brasławski i Wilno-miasto.

Postanowienia art. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji (Dz. P. P. P. № 65 poz. 395) mają zastosowanie do organizacji województwa wileńskiego.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.