Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.15.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 lutego 1921 r.
w przedmiocie utworzenia władz szkolnych na obszarze ziem, objętych umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisaną w Rydze dnia 12 października 1920 roku. *

Na mocy art. 15 i 18 dekretu o tymczasowej organizacji władz naczelnych z dnia 3 stycznia 1918 r. (Dz. Pr. z 1918 r. № 1 poz. 1) zarządza się co następuje:
§  1. 1 Na obszarze ziem, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. tworzy się dla celów administracji szkolnej narazie trzy okręgi szkolne: wołyński, poleski i nowogródzki w granicach województw tej nazwy, ustanowionych artykułem trzecim ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 16, poz. 93) o unormowaniu sianu prawno-politycznego na tych ziemiach.
§  2. Na czele okręgu szkolnego stoi Delegat Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego mianowany przez tegoż Ministra i jemu bezpośrednio podległy.
§  3. Do zakresu działania Delegata Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego należy:
1) administracja ochron, szkól, zakładów wychowawczych i oświatowych okręgów, o ile one podlegają zarządowi państwowemu; nadzór nad takiemiż zakładami prywatnemi;
2) układanie projektu budżetu okręgu szkolnego i przedstawianie go Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego; asygnowanie kwot w ramach zatwierdzonego budżetu;
3) zatwierdzanie w granicach zatwierdzonego budżetu przedkładanych przez inspektorów szkolnych projektów sieci publicznych szkół powszechnych i wszelkich zmian tych sieci oraz projektów akcji państwowej w zakresie wychowania przedszkolnego i oświaty pozaszkolnej;
4) przedkładanie Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wniosków w sprawie zakładania, przekształcania i zwijania państwowych szkół średnich, seminarjów nauczycielskich i szkół zawodowych;
5) udzielanie i odbieranie zezwoleń na prowadzenie szkół prywatnych oraz zakładów wychowania przedszkolnego; zatwierdzanie kierowników i nauczycieli tych szkół; udzielanie zasiłków na ich prowadzenie; w odniesieniu do szkół powszechnych i zakładów wychowania przedszkolnego decyzje delegata następują na wniosek inspektora szkolnego;
6) mianowanie i uwalnianie urzędników do VII stopnia służbowego włącznie z wyjątkiem urzędników inspektoratów szkolnych; przedstawianie Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wniosków o mianowanie urzędników wyższych stopni;
7) mianowanie, przenoszenie i-w granicach obowiązujących przepisów służbowych - uwalnianie nauczycieli. i kierowników publicznych szkół powszechnych oraz zakładów wychowania przedszkolnego, nauczycieli państwowych szkół średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich;
8) przedstawianie Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wniosków o mianowanie, przenoszenie lub uwalnianie dyrektorów państwowych szkół średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich, inspektorów szkolnych i ich pomocników, okręgowych wizytatorów szkół;
9) udzielanie urlopów urzędnikom oraz nauczycielom państwowych szkół średnich i zawodowych oraz seminarjów nauczycielskich do trzech miesięcy, nauczycielom i kierownikom publicznych szkół powszechnych oraz zakładów wychowania przedszkolnego od trzech miesięcy do pół roku; przedstawianie Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wniosków o udzielanie urlopów przekraczających powyższe normy;
10) rozstrzyganie odwołań od orzeczeń i zarządzeń podległych mu władz i urzędów;
11) przedstawianie Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego rocznych sprawozdań o stanie szkolnictwa i oświaty w okręgu.
§  4. Delegat Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może przekazywać poszczególnym inspektorom szkolnym prawo mianowania, przenoszenia i uwalniania kierowników i nauczycieli publicznych szkół powszechnych i zakładów wychowania przedszkolnego, prawo zatwierdzania nauczycieli prywatnych szkół powszechnych i ochron, tudzież administrację publicznych szkól dokształcających oraz mianowanie, przenoszenie i uwalnianie ich nauczycieli.
§  5. Delegat Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może mianować nauczycieli zajętych w szkołach publicznych lub państwowych poza jego okręgiem tylko za zezwoleniem kierownika okręgu, delegata Ministra, kuratora okręgu w którym są zajęci względnie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§  6. Kierowanie szkolnictwem powszechnem, wychowaniem przedszkolnem i oświatą pozaszkolną powiatu należy do inspektora szkolnego, podlegającego bezpośrednio delegatowi Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Jeżeli dla powiatu zostanie zamianowany jeden lub więcej pomocników inspektora, inspektor szkolny jest ich zwierzchnikiem. W szczególności do zakresu działania inspektora szkolnego należy:
1) administracja ochron, szkół powszechnych i instytucji oświatowych powiatu, o ile one podlegają zarządowi państwowemu; nadzór nad takiemiż zakładami i instytucjami prywatnemi;
2) układanie projektu budżetu powiatu i przedstawianie go delegatowi Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego; asygnowanie kwot w ramach zatwierdzonego budżetu;
3) układanie projektów sieci publicznych szkół powszechnych oraz akcji państwowej w zakresie wychowania przedszkolnego i oświaty pozaszkolnej i przedstawianie ich delegatowi Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do zatwierdzenia;
4) zakładanie, przekształcanie i zwijanie publicznych szkół powszechnych oraz ochron i instytucji oświatowych podlegających zarządowi państwowemu w granicach zatwierdzonych projektów (punkt 3) i budżetu; przekształcanie w duchu ograniczenia lub zwinięcia wymaga jednak poprzedniego zezwolenia delegata Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego;
5) przedstawianie delegatowi Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wniosków o udzielenie lub odebranie zezwolenia na prowadzenie prywatnych szkół powszechnych i zakładów wychowania przedszkolnego, o udzielanie im zasiłków oraz o zatwierdzanie nauczycieli i kierowników tych zakładów; zatwierdzanie nauczycieli tych zakładów, o ile delegat Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego czynność tę inspektorowi szkolnemu przekaże;
6) przedstawianie delegatowi Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wniosków o mianowanie, przenoszenie i uwalnianie Kierowników i nauczycieli publicznych szkół powszechnych oraz zakładów wychowania przedszkolnego; mianowanie, przenoszenie i uwalnianie ich samodzielne, o ile delegat Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego czynności te inspektorowi szkolnemu przekaże;
7) administracja publicznych szkół dokształcających, mianowanie, przenoszenie i uwalnianie ich nauczycieli, o ile delegat Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego czynności te inspektorowi szkolnemu przekaże;
8) przyjmowanie i uwalnianie w granicach zatwierdzonego budżetu urzędników i służby inspektoratu, z wyjątkiem pomocników inspektora;
9) udzielanie urlopów nauczycielom i kierownikom publicznych szkół powszechnych i zakładów wychowania przedszkolnego do trzech miesięcy, przedstawianie delegatowi Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wniosków o udzielanie urlopów dłuższych; udzielanie urzędnikom i służbie isnpektoratu, z wyjątkiem, pomocników inspektora, urlopów do trzech tygodni, przedstawianie delegatowi Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wniosków o udzielanie urlopów dłuższych;
10) przedstawianie delegatowi Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego rocznych sprawozdań o stanie wychowania przedszkolnego, szkolnictwa powszechnego i oświaty pozaszkolnej powiatu oraz o stanie szkolnictwa dokształcającego, o ile administracja tego szkolnictwa została inspektorowi szkolnemu przekazana.
§  7. Delegat Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może pewne instytucje oświaty pozaszkolnej wyjąć z pod kompetencji inspektora szkolnego i objąć je w swój bezpośredni zarząd lub nadzór.
§  8. Wszelkie postanowienia obowiązujące na obszarze wymienionym w § 1, a sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem tracą moc.
* Z dniem 29 grudnia 1921 r. przekazuje się administrację szkolnictwa zawodowego na obszarze okręgów szkolnych: wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego z zakresu działania delegatów Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do bezpośredniego zakresu działania Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 1921 r. w przedmiocie zarządu szkolnictwa zawodowego na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego. (Dz.U.21.105.765).
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 lutego 1921 r. (Dz.U.21.23.126) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 marca 1921 r.