Utworzenie we Wrocławiu jednego Sądu Powiatowego dla miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.41.229

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 sierpnia 1963 r.
w sprawie utworzenia we Wrocławiu jednego Sądu Powiatowego dla miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego.

Na podstawie art. 5 § 1, art. 6 i art. 11 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360, z 1957 r. Nr 31, poz. 133, z 1960 r. Nr 54, poz. 309 i z 1962 r. Nr 11, poz. 54) oraz art. XXIII i LVII przepisów wprowadzających prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. z 1946 r. Nr 57, poz. 321) zarządza się, co następuje:
Zamiast dotychczasowych odrębnych Sądów Powiatowych dla miasta Wrocławia i dla powiatu wrocławskiego tworzy się jeden Sąd Powiatowy we Wrocławiu obejmujący swym obszarem właściwości miasto Wrocław i powiat wrocławski.
(uchylony).
Powierza się Sądowi Powiatowemu we Wrocławiu prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów dla okręgów Sądów Powiatowych w Oławie, Strzelinie i Wrocławiu.
Powierza się Sądowi Powiatowemu we Wrocławiu prowadzenie rejestrów handlowych i innych przekazanych ustawami sądom powiatowym dla okręgów Sądów Powiatowych w Górze, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Wołowie i Wrocławiu.
Tracą moc:
1)
§§ 1, 3, 4, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496) w częściach dotyczących Sądu Powiatowego dla miasta Wrocławia i Sądu Powiatowego dla powiatu wrocławskiego we Wrocławiu,
2)
§ 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1958 r. w sprawie określenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 43, poz. 210).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 uchylony przez § 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1965 r. w sprawie utworzenia wydziałów dla nieletnich (sądów dla nieletnich) w okręgu Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu (Dz.U.66.3.16) z dniem 21 stycznia 1966 r.