Utworzenie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie etatów pracowników państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.13.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lutego 1947 r.

DEKRET
z dnia 28 stycznia 1947 r.
o utworzeniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie etatów pracowników państwowych.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Minister Oświaty może w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie tworzyć i zwijać etaty profesorów, docentów etatowych, nauczycieli nieakademickich, lektorów, pomocniczych sił naukowych, urzędników i niższych funkcjonariuszów państwowych, opłacanych ze Skarbu Państwa i podlegających właściwym dla nich państwowym przepisom pragmatycznym, uposażeniowym i emerytalnym.

1.
Przy mianowaniu profesorów mają z wyjątkiem przypadków, przewidzianych w art. 5 niniejszego dekretu, zastosowanie przepisy art. 33-35 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 1, poz. 6).
2.
W przypadku zwinięcia etatu Minister Oświaty przenosi profesora w stan nieczynny.

Władzom akademickim Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przysługują w stosunku do pracowników państwowych, mianowanych na podstawie przepisu art. 1 niniejszego dekretu, uprawnienia władz akademickich państwowych szkół akademickich.

Minister Oświaty może dla pracowników państwowych, mianowanych na podstawie przepisu art. 1 niniejszego dekretu, bądź powołać komisje dyscyplinarne przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, bądź delegować do rozpatrywania ich spraw komisję dyscyplinarną jednej z państwowych szkół akademickich.

Do mianowania na etaty państwowe profesorów, zajmujących już katedry w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, stosuje się jedynie przepis art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 1, poz. 6).

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Oświaty w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.