Utworzenie w sądach apelacyjnych wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.65.388

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 września 1990 r.
w sprawie utworzenia w sądach apelacyjnych wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych.

Na podstawie art. 17 § 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1990 r. Nr 23, poz. 138, Nr 34, poz. 198 i Nr 53, poz. 306) zarządza się, co następuje:
W Sądach Apelacyjnych w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu tworzy się wydziały pracy i ubezpieczeń społecznych (sądy pracy i ubezpieczeń społecznych).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1990 r.