Utworzenie w Boguszach ekspozytury urzędu celnego w Grajewie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.3.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 14 stycznia 1930 r.
w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie utworzenia w Boguszach ekspozytury urzędu celnego w Grajewie.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
W okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie tworzy się w Boguszach ekspozyturę urzędu celnego w Grajewie. Droga uboczna Bogusze - Prostken staje się drogą celną.
Ekspozyturze w Boguszach nadaje się uprawnienia urzędów celnych drugiej klasy.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.