Utworzenie urzędu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.33.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1990 r.

USTAWA
z dnia 23 października 1987 r.
o utworzeniu urzędu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

Tworzy się urząd Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

1.
Do zadań Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą należy realizacja polityki państwa oraz koordynacja działań w zakresie stosunków gospodarczych, handlowych i naukowo-technicznych z zagranicą, a w szczególności:
1)
opracowywanie założeń polityki rozwoju współpracy gospodarczej z zagranicą;
2)
współudział w określaniu kierunków proeksportowej orientacji gospodarki narodowej, tworzenie warunków dla integracji gospodarczej w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej oraz związków gospodarczych z zagranicą przez:
a)
tworzenie warunków ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych sprzyjających rozwojowi stosunków gospodarczych, handlowych i naukowo-technicznych z zagranicą w celu racjonalnego i zgodnego z interesem państwa wykorzystania międzynarodowego podziału pracy,
b)
podejmowanie działań służących pogłębianiu współpracy gospodarczej Polski ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i innymi państwami socjalistycznymi,
c)
współdziałanie w zakresie koordynacji planów społeczno-gospodarczych krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej,
d)
współdziałanie w opracowywaniu kierunków zmian strukturalnych gospodarki,
e)
inicjowanie i wspomaganie przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstw na rzecz eksportu,
f)
współudział w tworzeniu warunków rozwoju kooperacji oraz specjalizacji przemysłowej,
g)
inicjowanie oraz stymulowanie rozwoju nowych form współpracy, w szczególności wspólnych inwestycji, wspólnych przedsiębiorstw i instytucji badawczo-rozwojowych oraz spółek z udziałem kapitału zagranicznego;
3)
zapewnienie efektywności współpracy gospodarczej z zagranicą oraz sprawnego i efektywnego funkcjonowania handlu zagranicznego przez:
a)
prognozowanie i programowanie rozwoju współpracy gospodarczej z zagranicą,
b)
współdziałanie w opracowywaniu planów społeczno-gospodarczych, budżetu państwa i bilansu płatniczego,
c)
współdziałanie w ustalaniu podstawowego kursu -złotego,
d)
kształtowanie instrumentów ekonomicznych zapewniających wzrost eksportu, poprawę jego opłacalności oraz racjonalizację importu,
e)
współdziałanie w prowadzeniu polityki dewizowej w stosunku do jednostek gospodarczych,
f)
opracowywanie założeń i realizowanie polityki celnej,
g)
tworzenie systemu i kształtowanie warunków przepływu informacji w zakresie handlu zagranicznego i stosunków gospodarczych z zagranicą,
h)
współdziałanie w doskonaleniu struktur organizacyjnych gospodarki w dziedzinie współpracy gospodarczej z zagranicą,
i)
kształtowanie struktur organizacyjnych handlu zagranicznego;
4)
współdziałanie w zakresie opracowywania i realizacji polityki kredytowej i płatniczej z zagranicą;
5)
zawieranie międzynarodowych umów handlowych i nadzór nad ich realizacją oraz koordynowanie zawierania międzynarodowych umów o współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, a także reprezentowanie państwa w stosunkach gospodarczych z innymi państwami i wobec organizacji międzynarodowych działających w sferze handlu zagranicznego;
6)
wykonywanie zadań w zakresie koordynacji działalności w międzyrządowych komisjach i komitetach współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej,
7)
współudział w kształtowaniu zasad polityki kadrowej w sferze handlu zagranicznego i związanej z nim współpracy gospodarczej z zagranicą,
8)
wykonywanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
2.
Ponadto do zadań Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą należy:
1) 1
(skreślony),
2)
wydawanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie handlu zagranicznego,
3)
określanie towarów i usług, którymi obrót nie wymaga uzyskania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie handlu zagranicznego.

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą wykonuje, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, zadania i obowiązki organu założycielskiego przedsiębiorstw państwowych oraz organu sprawującego nadzór nad działalnością jednostek badawczo-rozwojowych.

1.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić szczegółowy zakres działania Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.
2.
Organizację Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą oraz wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i przedsiębiorstw państwowych, dla których Minister jest organem założycielskim określa statut nadany przez Radę Ministrów.
1.
Znosi się urząd Ministra Handlu Zagranicznego.
2.
Określone w odrębnych przepisach sprawy należące do Ministra Handlu Zagranicznego w zakresie ustalonym ustawą przechodzą do Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 § 2 ust. 2 pkt 1 skreślony przez art. 123 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. Prawo celne (Dz.U.89.75.445) z dniem 1 stycznia 1990 r.