Utworzenie urzędu Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.33.174

Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1987 r.

USTAWA
z dnia 23 października 1987 r.
o utworzeniu urzędu Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności.

Tworzy się urząd Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności.

Do zadań Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności należy realizacja polityki państwa w zakresie transportu, gospodarki morskiej i łączności, a w szczególności:

1)
opracowywanie założeń polityki w zakresie transportu i łączności,
2)
opracowywanie założeń polityki morskiej,
3)
analizowanie i prognozowanie potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz rynku międzynarodowego na usługi transportu i łączności w celu opracowywania założeń, programów rozwoju i studiów przedplanowych,
4)
zapewnianie sprawnego i efektywnego funkcjonowania transportu i łączności przez:
a)
współdziałanie w kształtowaniu systemów ekonomiczno-finansowych oraz narzędzi i instrumentów służących sterowaniu działalnością podmiotów gospodarczych,
b)
inicjowanie przedsięwzięć organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych, mających na celu efektywne wykorzystanie transportu i łączności,
5)
współdziałanie w opracowywaniu planów społeczno-gospodarczych oraz planu finansowego, budżetu państwa i bilansu płatniczego;
6)
określanie kierunków rozwoju i upowszechnianie postępu naukowo-technicznego i organizacyjnego dla zapewnienia należytej jakości i kompleksowej obsługi gospodarki i społeczeństwa w zakresie transportu i łączności, a także racjonalnego wykorzystania dostępu do morza przez:
a)
prowadzenie polityki inwestycyjnej, w tym koordynowanie i nadzorowanie procesu realizacji inwestycji centralnych,
b)
współdziałanie w programowaniu prac badawczo-rozwojowych,
c)
tworzenie warunków dla wdrażania nowoczesnych rozwiązań naukowych i technicznych, w szczególności w zakresie modernizacji środków transportu i automatyzacji szlaków kolejowych oraz rozwoju nowoczesnych sieci teleinformatycznych,
d)
tworzenie warunków dla przepływu informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej,
e)
tworzenie technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych warunków dla dostosowywania struktury rodzajowej transportu, gospodarki morskiej i łączności do wymagań efektywnej obsługi gospodarki i społeczeństwa,
f)
tworzenie i inicjowanie tworzenia przedsiębiorstw państwowych i innych jednostek organizacyjnych, zakładanie i inicjowanie zakładania spółek oraz występowanie z inicjatywą tworzenia jednostek drobnej wytwórczości,
g)
określanie kierunków i inicjowanie doskonalenia struktury organizacyjnej systemów transportu i łączności;
7)
współdziałanie w programowaniu rozwoju produkcji środków transportu i łączności;
8)
tworzenie warunków dla zapewnienia sprawnej pod względem technicznym i bezpiecznej pracy transportu i łączności przez:
a)
określanie warunków budowy, utrzymania i eksploatacji kolei, dróg publicznych, portów lotniczych i morskich oraz budowli i urządzeń komunikacyjnych, telekomunikacyjnych i pocztowych,
b)
ustalanie zasad ruchu drogowego i lotniczego oraz żeglugi morskiej i śródlądowej,
c)
ustalanie warunków świadczenia usług przewozu i spedycji,
d)
ustalanie zasad rejestracji, ewidencji oraz klasyfikacji pojazdów, cywilnych statków powietrznych oraz statków żeglugi śródlądowej,
e)
inicjowanie określania warunków prowadzenia działalności transportowej,
f)
określanie warunków szkolenia i wydawania zezwoleń uprawniających do prowadzenia pojazdów i wykonywania czynności personelu lotniczego,
g)
ustalanie zasad tworzenia, użytkowania i likwidacji urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych,
h)
określanie warunków organizowania usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz kolportażu prasy,
i)
wykonywanie państwowego nadzoru technicznego w transporcie i łączności;
j)
ustalanie zasad kwalifikacji załóg polskich statków morskich, nadzoru klasyfikacyjnego i rejestru statków morskich oraz radiokomunikacji i radionawigacji morskiej,
k)
licencjonowanie żeglugi i rybołówstwa morskiego;
9)
programowanie i tworzenie warunków rozwoju rybołówstwa morskiego i przemysłu rybnego;
10)
tworzenie warunków do racjonalnego wykorzystywania zasobów morza w polskiej strefie ekonomicznej oraz efektywnego uczestnictwa w eksploatacji mórz międzynarodowych;
11)
kształtowanie zasad i realizacja polityki doboru i doskonalenia kadr kierowniczych w transporcie, żegludze i łączności,
12)
współdziałanie w realizacji współpracy gospodarczej z zagranicą przez:
a)
inicjowanie i zawieranie porozumień międzynarodowych w zakresie transportu, gospodarki morskiej i łączności oraz wykorzystania zasobów morskich, w szczególności porozumień dotyczących unowocześniania środków i systemów transportu oraz łączności,
b)
zapewnianie warunków do rozwoju usług tranzytowych,
c)
określanie zasad oraz nadzór nad współpracą przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych transportu i łączności z zagranicą,
d)
określanie zasad tworzenia, działalności i likwidacji zagranicznych delegatur i przedstawicielstw jednostek transportu, gospodarki morskiej i łączności;
13)
kształtowanie polityki w zakresie wykonywania transportu przez jednostki gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osoby fizyczne,
14)
ustalanie taryf za usługi pocztowe i telekomunikacyjne o charakterze powszechnym, taryf przewozowych, opłat za usługi lotnicze, a także taryf i opłat za usługi komunikacyjne – ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Transportu, Żeglugi i Łączności,
15)
wykonywanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
1.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności sprawuje nadzór nad przedsiębiorstwem "Polskie Koleje Państwowe" oraz państwową jednostką organizacyjną "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
2.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności może powierzyć sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorstwami państwowymi: "Porty Lotnicze" i Polskie Linie Lotnicze "Lot" Głównemu Inspektorowi Lotnictwa Cywilnego.
1.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności wykonuje zadania z zakresu administracji morskiej, dróg publicznych, inspekcji radiowej oraz państwowego nadzoru lotniczego odpowiednio poprzez: urzędy morskie, Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, Państwową Inspekcję Radiową i Głównego Inspektora Lotnictwa Cywilnego.
2.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności w zakresie określonym w odrębnych przepisach może zlecić przedsiębiorstwu państwowemu "Porty Lotnicze" realizację niektórych zadań związanych z wykonywaniem państwowego nadzoru lotniczego.
1.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności wykonuje na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach zadania i obowiązki organu założycielskiego przedsiębiorstw państwowych oraz organu sprawującego nadzór nad działalnością jednostek badawczo-rozwojowych.
2.
Zadania i obowiązki, o których mowa w ust. 1, Minister Transportu, Żeglugi i Łączności realizuje w zakresie:
1)
transportu drogowego,
2)
transportu kolejowego,
3)
transportu rurociągowego,
4)
transportu morskiego i śródlądowego,
5)
transportu lotniczego oraz usług lotniczych,
6)
łączności przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,
7)
krajowej sieci teleinformatycznej,
8)
dróg lądowych i morskich,
9)
portów lotniczych, morskich i śródlądowych,
10)
poczty i kolportażu czasopism,
11)
morskich i rzecznych stoczni remontowych,
12)
rybołówstwa morskiego,
13)
ochrony środowiska morskiego,
14)
ratownictwa morskiego.
1.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić szczegółowy zakres działania Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności.
2.
Organizację Ministerstwa Transportu, Żeglugi i Łączności, wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Transportu, Żeglugi i Łączności oraz przedsiębiorstw państwowych, dla których Minister jest organem założycielskim, określa statut nadany przez Radę Ministrów.
1.
Znosi się:
1)
urząd Ministra Komunikacji,
2)
Urząd Gospodarki Morskiej,
3)
urząd Ministra Łączności.
2.
Określone w odrębnych przepisach sprawy należące do Ministra Komunikacji, Urzędu Gospodarki Morskiej i Ministra Łączności w zakresie ustalonym ustawą przechodzą do Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności.
1.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności stosownie do ustalonego ustawą zakresu działania staje się z dniem wejścia w życie ustawy organem założycielskim przedsiębiorstw państwowych, dla których dotychczas takimi organami byli Minister Komunikacji, Minister – Kierownik Urzędu Gospodarki Morskiej oraz Minister Łączności, z wyłączeniem przedsiębiorstw, których listę ustali Rada Ministrów.
2.
Rada Ministrów ustalając listę przedsiębiorstw, o której mowa w ust. 1, wskaże:
1)
przedsiębiorstwa oraz naczelne lub centralne organy administracji państwowej, które będą organami założycielskimi tych przedsiębiorstw,
2)
przedsiębiorstwa, które będą podporządkowane radom narodowym, wraz ze wskazaniem tych rad.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.