Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.39.232

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 kwietnia 1920 r.
w przedmiocie utworzenia Urzędu Emigracyjnego przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej.

Na mocy art. 15 i 29 dekretu o organizacji Władz Naczelnych (Dz. Pr. 1918 r. № 1 poz. 1) i w myśl uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 19 marca 1920 r. zarządza się co następuje:
Art.  1.

Przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej tworzy się Urząd Emigracyjny. W Urzędzie Emigracyjnym ześrodkowują się wszystkie sprawy dotyczące emigracji, reemigracji, imigracji i opieki nad wychodźcami.

Art.  2.

Do zakresu działania Urzędu Emigracyjnego należy w szczególności:

a) przygotowywanie ustaw i rozporządzeń w przedmiotach podlegających kompetencji Urzędu,
b) przygotowywanie z współudziałem Ministerstwa Spraw Zagranicznych konwencji emigracyjnych i wszelkich układów międzynarodowych dotyczących emigracji, reemigracji i imigracji,
c) nadzór nad kontraktowaniem robotników do pracy za granicą,
d) przeciwdziałanie szkodliwej propagandzie emigracyjnej i nielegalnemu werbunkowi emigracyjnemu,
e) zbieranie i udzielanie wiadomości o stosunkach, panujących w państwach obcych pod względem konjunktury emigracyjnej i informowanie o nich instytucji, osób i władz interesowanych,
f) sprawy związane z organizacją transportów emigrantów i reemigrantów,
g) opieka nad emigrantami i reemigrantami w czasie podróży, h) ochrona praw i interesów emigrantów na miejscu pracy,
i) opieka nad reemigrantami bezpośrednio po ich powrocie do kraju,
j) współdziałanie z Ministerstwem Skarbu w organizacji przesyłania oszczędności wychodźców do kraju,
k) popieranie zrzeszeń i instytucji społecznych i gospodarczych w kraju i zagranicą, których celem jest niesienie pomocy i opieka nad emigrantami i reemigrantami oraz nadzorowanie działalności tych zrzeszeń i instytucji pod względem stosowania się do przepisów emigracyjnych,
l) opinjowanie w sprawach udzielania koncesji zagranicznym kompanjom okrętowym na sprzedaż w Polsce biletów III-ej klasy i międzypokładowych,
m) prowadzenie w porozumieniu z Głównym Urzędem Statystycznym statystyki ruchu emigracyjnego, reemigracyjnego i imigracyjnego,
Art.  3.

Na czele Urzędu Emigracyjnego stoi dyrektor mianowany w kategorji IV-ej płac na wniosek Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych.

Innych urzędników i funkcjonarjuszy mianuje lub przyjmuje stosownie do przepisów służbowych Minister Pracy i Opieki Społecznej na wniosek Dyrektora Urzędu Emigracyjnego.

Art.  4. 1

Organami Urzędu Emigracyjnego są:

a) (uchylony),
b) Państwowe Grzędy pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami w zakresie działania w sprawach emigracyjnych poruczonego im dekretem z dnia 27-go stycznia 1919 roku (Dziennik Ustaw № 11, poz. 127).
Art.  5.

Współdziałanie z organami wykonawczemi innych Ministerstw reguluje porozumienie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z odpowiednimi Ministrami.

Zadania swe poza granicami kraju Urząd Emigracyjny spełnia w ścisłem porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i za pomocą jego organów.

W krajach uznanych przez Urząd Emigracyjny za szczególnie ważne dla emigracji Minister Spraw Zagranicznych mianuje na wniosek Ministra Pracy i Opieki Społecznej osobnych attaches dla spraw wychodźczych, pełniących swe obowiązki służbowe przy przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych.

Zadania ich i charakter służbowy ureguluje osobne rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej.

Art.  6.

Przy Urzędzie Emigracyjnym istnieje, jako organ doradczy, Rada Emigracyjna, której skład i zadania zostaną ustalone przez rozporządzenie Rady Ministrów.

Art.  7.

W zawiadywaniu Urzędu Emigracyjnego pozostaje fundusz emigracyjny przeznaczony wyłącznie na cele opieki nad emigrantami i reemigrantami.

Sposób tworzenia funduszu emigracyjnego określi rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej.

Art.  8.

Minister Pracy i Opieki Społecznej ustala na wniosek dyrektora Urzędu Emigracyjnego zasady organizacji, rachunkowości, regulaminy wewnętrzne i projekty budżetowe Urzędu.

Art.  9.

Urząd Emigracyjny koresponduje bezpośrednio ze wszystkiemi władzami Rzeczypospolitej wewnątrz i zewnątrz kraju oraz wszelkiemi instytucjami wymienionemi w art. 2-im, lit. k.

Z Urzędami Emigracyjnemi lub Imigracyjnemi państw obcych koresponduje Urząd Emigracyjny za pośrednictwem organów Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Art.  10.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1-ym maja 1920 roku.

1 Art. 4 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia z dnia 31 maja 1920 r. (Dz.U.20.45.279) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 czerwca 1920 r.