Utworzenie urzędu budowy gmachów państwowych w mieście st. Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.78.692

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 11 sierpnia 1928 r.
o utworzeniu urzędu budowy gmachów państwowych w mieście st. Warszawie.

Na podstawie art. 27 p. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co następuje:
Dla budowy gmachów państwowych na obszarze m. st. Warszawy tworzy się niezespolony z władzami administracji ogólnej organ techniczno - budowlany o nazwie "Urząd budowy gmachów państwowych w m. st. Warszawie" podległy bezpośrednio Ministrowi Robót Publicznych.
Do wymienionego w § 1 urzędu należą:
a)
budowa i przebudowa budynków państwowych na obszarze m. st. Warszawy,
b)
roboty konserwacyjne na tym obszarze, odnoszące się do gmachów reprezentacyjnych, budynków zajętych na potrzeby władz centralnych oraz budynków, należących do monopolów państwowych.

Czynności wymienione, pod a) i b) będą wykonywane w odniesieniu do tych budynków, których budowa, utrzymanie i zarząd należą do zakresu działania Ministerstwa Robót Publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. o organizacji i zakresie działania Ministerstwa Robót Publicznych (Dz. P. P. P. Nr. 39, poz. 283).

Organizację urzędu wymienionego w § 1 przeprowadzi Minister Robót Publicznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.