Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.64.408

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 3 lipca 1921 r.
w przedmiocie utworzenia urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych na obszarze województw nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego.

Na zasadzie art. 2, ustęp B lit. b., art. 14 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. № 65 poz. 391) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 31 lipca 1919 o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych na ziemie, przyłączone do Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnyrn pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 35 poz. 203), zarządzam co następuje:
§  1. Na obszarze izb skarbowych, utworzonych w myśl rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 1921 r. (Dz. Ust. R. P. № 39 poz. 243) zamiast istniejących obecnie inspektoratów akcyzowych, tworzy się tymczasowo ośm urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych, a mianowicie:

A.

W okręgu izby skarbowej, czynnej na obszarze województwa wołyńskiego:

1) w Łucku dla powiatów: łuckiego, krzemienieckiego i dubieńskiego;
2) w Kowlu dla powiatów: kowelskiego, lubomelskiego, włodzimierskiego i horochowskiego;
3) w Równie dla powiatów: rówieńskiego i ostrogskiego.

B.

W okręgu izby skarbowej, czynnej na obszarze województw nowogródzkiego i poleskiego:

1) w Brześciu Litewskim dla powiatów: brzeskiego, prużańskiego, kosowskiego i kamienio-koszyrskiego;
2) w Pińsku dla powiatów: pińskiego, kobryńskiego, drohiczyńskiego, łuninieckiego i sarneńskiego;
3) w Lidzie dla powiatów: lidzkiego, wołożyńskiego i nowogródzkiego;
4) w Wilejce dla powiatów: wilejskiego, duniłowiczowskiego, dziśneńskiegó i brasławskiego;
5) w Slonimie dla powiatowi słonimskiego, baranowickiego, nieświeskiego i stołpeckiego.
§  2. Tymczasowy zakres działania utworzonych na zasadzie niniejszego rozporządzenia urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych normują obowiązujące na oznaczonych wyżej obszarach rozporządzenia b. Tymczasowego Zarządu terenów przyfrontowych i etapowych, względnie rozporządzenia b. Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich oraz b. Zarządu Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego.
§  3. Przepisy §§ 64 do 85 włącznie rozporządzenia wykonawczego z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. Ust R. P. z 1920 r. № 15 poz. 81) mają zastosowanie do urzędów skarbowych, utworzonych na zasadzie niniejszego rozporządzenia.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.