Utworzenie Uniwersytetu Gdańskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.6.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 1970 r.
w sprawie utworzenia Uniwersytetu Gdańskiego.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 31) zarządza się, co następuje:
Tworzy się Uniwersytet Gdański w Gdańsku przez połączenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Sopocie.
Zadaniem Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku jest prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej w zakresie nauk humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i ekonomicznych.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.