Utworzenie tymczasowej siedziby Sądów Apelacyjnych w Warszawie i Krakowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1944.12.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 1945 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA RESORTU SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 listopada 1944 r.
o utworzeniu tymczasowej siedziby Sądów Apelacyjnych w Warszawie i Krakowie. *

Na mocy art. 1 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o upoważnieniu do tworzenia sądów oraz zmiany ich okręgów, a ponadto do przenoszenia sędziów na inne miejsce służbowe (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 58) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się tymczasowe siedziby: dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie - w Siedlcach, a dla Sądu Apelacyjnego w Krakowie - w Rzeszowie.
Do okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie z tymczasową siedzibą w Rzeszowie włącza się sądy znajdujące się na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a należące przed 1 września 1939 r. do okręgu Sądu Apelacyjnego we Lwowie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 10 marca 1945 r. znosi się tymczasową siedzibę Sądu Apelacyjnego w Krakowie - w Rzeszowie i przywraca się dawną siedzibę tego sądu w Krakowie oraz przenosi się do Łodzi tymczasową siedzibę Sądu Apelacyjnego w Warszawie-w Siedlcach, zgodnie z § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1945 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Kierownika Resortu Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 1944 r. o utworzeniu tymczasowej siedziby Sądów Apelacyjnych w Warszawie i Krakowie (Dz.U.45.7.33).