Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.21.233

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 marca 1919 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
w sprawie utworzenia trzeciego sądu pokoju w Częstochowie.

Na mocy artykułu 3 - go dekretu z dnia 7 lutego r. 1919 w przedmiocie dyzlokacji sadów (Dziennik Praw № 14 poz. 170) oraz zgodnie z budżetem Ministerstwa Sprawiedliwości zarządzam co następuje:
1) W Częstochowie utworzony zostaje z dniem 15 marca roku 1919 - go trzeci sąd pokoju.
2) Terytorjum obecnych dwóch sądów pokoju podzielone zostaje pomiędzy trzy sądy w sposób następujący:
a) właściwość sądu pokoju okręgu 1 - go m. Częstochowy rozciąga się na terytorjum, położone na północ od linji: szosa Wieluńska, Rynek Wieluński, Aleja Sienkiewicza, ul. Najświętszej Panny Marji, Nowy Rynek, ulica Prosta, droga na Zawodzie i droga do Mirowa;
b) do właściwości sądu pokoju okręgu II - go m. Częstochowy należy terytorjum, położone na południe od linji: ulica Najświętszej Panny Marji począwszy od skrzyżowania z ulicą Kościuszki, Nowy Rynek, ulica Prosta, droga na Zawodzie i droga do Mirowa i na wschód od linji: ulica Kościuszki, ulica Stradomska i droga do Stradomia aż do przecięcia z torem drogi żelaznej Herby - Kielce;
c) do właściwości sądu pokoju okręgu III - go m. Częstochowy należy pozostała (południowo - zachodnia) część miasta oraz gmina Grabówka i ta sama, co dotychczas, część gminy Rędziny.

Warszawa, dnia 1 marca 1919 r.