Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.12.65

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 stycznia 1921 r.
o utworzeniu służby bezpieczeństwa w pasie neutralnym na wschodniej granicy Rzeczypospolitej, wytkniętym na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie podpisanej w dn. 12. X 1920 w Rydze.

Na mocy ustawy z dnia 22 października 1920 r. o ratyfikacji umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 101 poz. 667) a zgodnie z §§ 6 i 7 umowy o rozejmie Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego na obszarach, stanowiących pas neutralny w myśl § 6 umowy o rozejmie podpisanej w Rydze w dniu 12 października 1920 r. tworzy się dla obszarów tych milicje, w ilości, określanej w zależności od potrzeby, przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
§  2. Organizację milicji wymienionej w § 1 przeprowadzą instruktorzy Policji Państwowej.

W zakresie służby bezpieczeństwa i czynności wykonawczych władz państwowych, milicja podlegać będzie starostom.

§  3. Zakres działania milicji na obszarach wskazanych w § 1 odpowiadać będzie kompetencji Policji Państwowej zarówno w stosunku do władz administracji ogólnej, jak samorządowej. W stosunku do osób wojskowych milicji służyć będą uprawnienia żandarmerji wojskowej.
§  4. Funkcjonarjusze milicji pełnić będą swe obowiązki na podstawie umów z nimi zawartych. Ich uposażenie służbowe unormuje specjalne rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
§  5. Na pokrycie wydatków, związanych z wykonaniem niniejszego rozporządzenia, otwiera się kredyt, którego wysokość ustali Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
§  6. Wzór umundurowania oraz plan dyslokacji organów milicji ustali Minister Spraw Wewnętrznych.
§  7. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.