Utworzenie Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.3.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 stycznia 1952 r.
o utworzeniu Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.

Na podstawie art. 4 § 3, art. 5 § 1, art. 6 § 2 i art. 11 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1950 r. Nr 39, poz. 360) oraz art. XXIII i LVII przepisów wprowadzających prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 57, poz. 321) zarządza się, co następuje:
Tworzy się w województwie rzeszowskim Sąd Powiatowy w Ustrzykach Dolnych dla powiatu ustrzyckiego.
Rozpoznawanie spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przekazuje się Sądowi Powiatowemu w Krośnie.
(uchylony).
Prowadzenie dla okręgu Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych rejestrów handlowych i innych powierza się Sądowi Powiatowemu w Sanoku.
Sprawy karne i cywilne wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a do dnia tego nie zakończone, które zgodnie z tym rozporządzeniem należą do właściwości Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, winny być prowadzone aż do zakończenia przez właściwe w chwili ich wszczęcia sądy powiatowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 uchylony przez § 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1958 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Wydział Zamiejscowy w Lesku Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych (Dz.U.58.19.82) z dniem 17 kwietnia 1958 r.