Utworzenie Sądu Powiatowego dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.47.227

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 października 1954 r.
w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.

Na podstawie art. 4 § 3, art. 5 § 1, art. 6 § 2 i art. 11 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360) oraz art. XXIII i LVII przepisów wprowadzających prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. z 1946 r. Nr 57, poz. 321) zarządza się, co następuje:
Tworzy się Sąd Powiatowy dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.
(uchylony).
Powierza się Sądowi Powiatowemu dla miasta Krakowa w Krakowie prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów dla okręgu Sądu Powiatowego dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.
Powierza się prowadzenie rejestrów handlowych i innych, przekazanych ustawami sądom powiatowym, Sądowi Powiatowemu dla miasta Krakowa w Krakowie - dla okręgu Sądu Powiatowego dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1955 r.
1 § 2 uchylony przez § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 marca 1966 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie (Dz.U.66.13.80) z dniem 1 kwietnia 1966 r.