Utworzenie sądu okręgowego w Równem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.56.400

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 maja 1923 roku
w przedmiocie utworzenia sądu okręgowego w Równem.

Na mocy art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. № 14, poz. 170) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów normujących organizację sądownictwa i postępowanie sądowe cywilne w województwach: nowogródzkiem, poleskiem i wołyńskiem oraz w powiatach: białowieskim, grodzieńskim i wołkowyskim województwa białostockiego (Dz. U. R. P. № 10, poz. 70) zarządza się w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie co następuje:
Wyłącza się z właściwości terytorjalnej sądu okręgowego w Łucku powiaty: dubieński, krzemieniecki, ostrogski, rówieński i sarneński.
Tworzy się sąd okręgowy w Równem, z tymczasową siedzibą w Łucku, obejmujący powiaty: dubieński, krzemieniecki, ostrogski, rówieński i sarneński.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Sprawiedliwości.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 lipca 1923 roku.