Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.58.352

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie utworzenia sądu okręgowego w Białymstoku.

Na zasadzie art. 3-go dekretu z dnia 7-go lutego 1919 r., poz. 170 Dz. Pr., Rada Ministrów postanawia:
Art.  1.

Utworzyć z dniem 1 sierpnia 1919 r. sąd okręgowy w Białymstoku, który należeć będzie do okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Art.  2.

Do właściwości terytorjalnej sądu okręgowego w Białymstoku zaliczyć powiaty: białostocki, bielski i sokólski b. gub. Grodzieńskiej.

Art.  3.

Ustanowić następujący skład tego sądu: prezes, wiceprezes, 7-min sędziów okręgowych i 10-ciu sędziów śledczych, prokurator, 3-ch podprokuratorów, 4-ch sekretarzy, 10-ciu podsekretarzy, 1 skarbnik, 1 rachmistrz, 1 archiwista, 21 kancelistów, 6 djetarjuszów, 8 woźnych sądowych przy sądzie okręgowym, 6 woźnych, 8 gońców, 24 sędziów pokoju, 24 sekretarzy sądów pokoju, 24 kancelistów przy sądach pokoju, 6 djetarjuszy przy sądach pokoju, 24 woźnych przy sądach pokoju, 1 pisarz hipoteczny przy sądzie okręgowym w Białymstoku, 1 aplikant według kat. VIII, jeden aplikant według kat. IX i jeden aplikant według kat. X-ej.

Warszawa, dn. 12 lipca 1919 r.