§ 6. - Utworzenie sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenie ich siedzib i obszarów właściwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.18.99

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1979 r.
§  6.
1.
Rejestry handlowe i inne, przekazane sądom, prowadzą dla obszaru województw sądy rejonowe mające siedziby w miastach będących siedzibą wojewódzkich organów władzy i administracji państwowej.
2. 6
Prowadzenie rejestrów, o których mowa w ust. 1, dla obszaru województwa stołecznego warszawskiego powierza się Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Pragi, dla obszaru województwa miejskiego krakowskiego - Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Śródmieścia, dla obszaru województwa wrocławskiego - Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabryczna.
6 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 1976 r. (Dz.U.76.42.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1977 r.