Utworzenie rady szkolnej okręgowej warszawskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.85.764

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 5 września 1927 r.
w sprawie utworzenia rady szkolnej okręgowej warszawskiej.

Na mocy art. 5 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R. P. № 50, poz. 304) zarządzam co następuje:
Do współdziałania z kuratorem okręgu szkolnego warszawskiego w zakresie, oznaczonym w § 15 niniejszego rozporządzenia, tworzy się w Warszawie radę szkolną okręgową.
W skład rady szkolnej okręgowej wchodzą:
a)
kurator lub wyznaczony przez niego zastępca z pośród urzędników kuratorjum;
b)
komisarz Rządu na m. st. Warszawę, wojewoda warszawski i wojewoda białostocki lub wyznaczeni przez nich zastępcy z pośród urzędników komisarjatu Rządu względnie województwa;
c)
siedmiu przedstawicieli rad szkolnych powiatowych i miejskich województwa warszawskiego, będących równocześnie członkami sejmików powiatowych lub rad miejskich i takichże siedmiu przedstawicieli rad szkolnych powiatowych i miejskich województwa białostockiego;
d)
dwaj delegaci warszawskiej rady szkolnej miejskiej, będący równocześnie członkami warszawskiej rady miejskiej;
e)
4 przedstawiciele nauczycielstwa szkół powszechnych publicznych i prywatnych z prawem publiczności;
f)
przedstawiciel nauczycielstwa seminarjów nauczycielskich tak państwowych jak i prywatnych z prawami seminarjów państwowych;
g)
trzej przedstawiciele nauczycielstwa szkół średnich ogólnokształcących tak państwowych jak i prywatnych z prawami szkół państwowych;
h)
trzej przedstawiciele nauczycielstwa szkół zawodowych państwowych i prywatnych;
i)
przedstawiciele wyznania rzymsko-katolickiego, ewangelickiego i mojżeszowego po jednym dla każdego wyznania;
j)
pięciu członków wyznaczonych przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na wniosek kuratora, z pośród których przynajmniej jeden musi być znawcą higjeny szkolnej.
Członków rady szkolnej okręgowej, wymienionych w § 2 pod literą c), wybierają zjazdy delegatów wybranych po jednym przez każdą radę szkolną powiatową i miejską z pomiędzy swoich członków będących równocześnie członkami sejmików powiatowych lub rad miejskich osobno z województwa warszawskiego i białostockiego; członków, wymienionych w § 2 pod literą e), wybiera wspólny zjazd członków rad szkolnych powiatowych i miejskich, którzy pochodzą z wyboru nauczycieli szkół powszechnych; członków wymienionych w § 2 pod lit. f), g), h), wybierają zjazdy delegatów rad pedagogicznych odnośnych szkół, licząc po jednym delegacie każdej rady pedagogicznej.
Przedstawicieli wyznań powołuje Minister na wniosek kuratora postawiony w porozumieniu z kurją metropolitalną w Warszawie - odnośnie do wyznania rzymsko-katolickiego oraz z gminą żydowską w Warszawie, odnośnie do wyznania mojżeszowego.

Przedstawiciela wyznania ewangelickiego powołuje Minister naprzemian co trzy lata z pośród reprezentantów kościoła ewangelicko-augsburskiego i ewangelicko-reformowanego na wniosek kuratora postawiony w porozumieniu z obydwoma odnośnymi konsystorzami.

Mandat członków, wymienionych w § 2 lit. e), f), g), h), i), j), trwa trzy lata, mandat członków, wymienionych pod lit. c), d), trwa tak długo, jak mandat w radzie szkolnej powiatowej (miejskiej).

Przesiedlenie się na stałe mieszkanie za granicę okręgu szkolnego warszawskiego lub wystąpienie z zawodu nauczycielskiego przedstawicieli, wymienionych w § 2 lit. e), f), g), h), powoduje utratę mandatu do rady szkolnej okręgowej.

Kolegja wyborcze wybierają prócz członków, wymienionych w § 2, lit. c) do h), także taką samą liczbę zastępców, którzy w razie ustąpienia członka lub utraty mandatu, wchodzą do rady szkolnej okręgowej w ustanowionej przy ich wyborze kolei na resztę kadencji.
Sposób dokonania wyboru członków, wymienionych w § 2, lit. e), f), g), h), określa Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego drogą rozporządzenia.

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ustanawia także termin wyborów.

Zaskarżenie wyborów z powodu nieprawidłowości mogą członkowie odnośnego kolegjum wyborczego wnosić do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego za pośrednictwem kuratora okręgu szkolnego warszawskiego w przeciągu dni 8 od dnia wyborów.

W razie uwzględnienia zażalenia Minister zarządza nowe wybory.

Członek rady szkolnej okręgowej, nieobecny na trzech kolejnych posiedzeniach bez należytego usprawiedliwienia, traci mandat. Decyzję, czy nieobecność jest dostatecznie usprawiedliwiona, wydaje przewodniczący rady.
Członkowie rady szkolnej okręgowej mieszkający poza Warszawą, otrzymują ze Skarbu Państwa zwrot kosztów podróży oraz diet wedle norm, ustanowionych dla urzędników państwowych VII stopnia służbowego.
Posiedzenia rady szkolnej okręgowej zwołuje kurator w miarę potrzeby według własnego uznania, przynajmniej jednak 2 razy do roku.

Na pisemne żądanie przynajmniej 12 członków rady szkolnej okręgowej kurator obowiązany jest do dni 15 od dnia wejścia wniosku do kuratorjum zwołać posiedzenie nadzwyczajne.

Kurator oraz rada szkolna okręgowa mogą powoływać na posiedzenia rzeczoznawców z głosem doradczym.
Na posiedzeniach rady szkolnej okręgowej przewodniczy kurator lub wyznaczony przez niego zastępca (§ 2 punkt a).
Uchwały rady szkolnej okręgowej są prawomocne przy obecności przynajmniej połowy członków oraz przewodniczącego (§ 13). Uchwały zapadają absolutną większością głosów obecnych członków. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący. Przewodniczący oraz komisarz Rządu na m. st. Warszawę, wojewodowie lub ich zastępcy mają prawo zabierania głosu poza koleją mówców.

Członek rady nie może brać udziału w obradach i głosowaniu nad sprawami, które są związane z jego osobistemi interesami lub interesami jego krewnych i powinowatych.

Do zakresu działania rady szkolnej okręgowej należy:
a)
badanie potrzeb szkolnych i oświatowo-kulturalnych okręgu oraz inicjatywa w sprawie reform w szkolnictwie, bądź to w celu przystosowania szkolnictwa do miejscowych warunków i potrzeb, bądź to w celu wprowadzenia zmian w organizacji szkolnictwa w całem Państwie;
b)
przedstawianie Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego opinji o administracji szkolnej i stanie szkolnictwa okręgu oraz wynikających stąd wniosków;
c)
rozporządzanie funduszami, przyznanemi do dyspozycji rady przez organa samorządowe na cele szkolne i oświatowo-kulturalne okręgu;
d)
wydawanie opinji o projekcie budżetu okręgu szkolnego;
e)
wydawanie opinji o wnioskach zakładania i zwijania państwowych szkół średnich ogólnokształcących, zawodowych i seminarjów nauczycielskich oraz o wnioskach koncesjonowania i zamykania takichże szkół prywatnych;
f)
rozwiązywanie na wniosek kuratora rad szkolnych powiatowych;
g)
delegowanie w poszczególnych wypadkach członków rady do zwiedzania szkół i instytucyj wychowawczych i oświatowych, podlegających kuratorowi; delegaci nie mają prawa egzaminowania młodzieży szkolnej, czynienia uwag nauczycielstwu i wydawania zarządzeń;
h)
inne sprawy przekazywane radzie przez ustawy i rozporządzenia lub powierzane jej przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego lub kuratora.
Rada szkolna okręgowa układa regulamin swych czynności.
Uchwały rady szkolnej okręgowej wykonywa kurator przez podwładne mu organa.
Kurator ma prawo zawiesić uchwałę rady szkolnej okręgowej, jeśli przekracza ona kompetencje właściwe radzie szkolnej okręgowej lub jest sprzeczna z obowiązującemi przepisami. Radzie przysługuje prawo odwołania się do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przysługuje prawo rozwiązania rady szkolnej okręgowej w razie, gdyby nie spełniała swych obowiązków, przekraczała zastrzeżoną jej kompetencję lub gdyby działalność jej była niezgodna z ustawami.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.